Serveis i quotes ESO

ENSENYAMENT REGLAT

És el que marca l’administració educativa en els nivells obligatoris. Per aquest concepte, per tant, l’ensenyament és gratuït.

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

És el conjunt d’activitats que els alumnes realitzen a l’escola en horari lectiu, a més de l’ensenyament reglat. De setembre a juny.

QUOTA DIGITAL

Aquest concepte comprèn les despeses derivades de la digitalització de cadascuna de les aules i de l’accés WIFI des de tots els espais de l’escola.

MATERIAL DIDÀCTIC FUNGIBLE

Les característiques d’aquests ensenyaments demanen unes despeses de materials didàctics del conjunt de les àrees i activitats específiques d’aquesta etapa comuns a tots els alumnes que cal cobrir al llarg del curs. Es cobra al setembre juntament amb la factura de llibres de text.

INFORME PSICOTÈCNIC

El centre realitza un informe psicotècnic als alumnes de 2n. i 4t. en conveni amb el Servei d’Orientació Escolar La Salle Catalunya, que ens permet determinar el procés d’aprenentatge i de maduració personal en els diferents àmbits acadèmics i facilita, a pares i mestres, una informació sobre l’evolució dels alumnes. Només es cobra als alumnes dels nivells que el realitzen. La realització de l’examen és obligatòria per l’alumnat del curs en qüestió per tal de garantir la validesa de les dades obtingudes.

ASSEGURANÇA ESCOLAR D'ACCIDENTS

El col·legi té contractada una assegurança amb «Companyia AXA d’assegurances» a través del Grup SIMON de Girona. En cas d’accident en el centre o realitzant activitats organitzades, sigui pel col·legi o per l’AMPA, aquesta assegurança cobreix les cures d’urgència, així com el seguiment posterior fins a determinats límits segons els casos. La quota es paga en el rebut del mes d’octubre.

TRANSPORT ESCOLAR

El col·legi no compta amb cap sistema propi de transport escolar.

Si el servei de transport escolar que organitzi el Consell Comarcal del Gironès és compatible amb els nostres horaris, el col·legi tindrà cura del control i seguiment dels alumnes que en facin ús des de la parada fins a l’escola. El pagament, però, del transport escolar es fa directament al Consell Comarcal, segons les seves condicions.

QUOTES GENERALS:

En el quadre adjunt teniu la relació dels serveis que el nostre col·legi ofereix a les famílies, així com les corresponents quotes. Recordem que per poder gaudir de tots els serveis de l’escola cal estar al corrent del pagament de les quotes corresponents. Per al vostre govern, us donem una breu explicació del seu contingut:

Concepte

x10 mesos (de set. a juny)

Ensenyament ReglatGratuït
Activitats Complementàries

68,00 €

Quota digital

 11,00 €

  
Concepte

1 a l’any

Material didàctic i fungible específic

45,00 €

Assegurança escolar d’accidents

21,00 €

Informe psicotècnic dels alumnes de 2n d’ESO

(en rebut del mes posterior a la realització de les proves)

36,00 €

Informe psicotècnic dels alumnes de 4t d’ESO

(en rebut del mes posterior a la realització de les proves)

38,25 €

Advertiment: les quotes mensuals estan calculades segons els dies lectius del curs, descomptant també els dies festius.

SERVEI MENJADOR:

10 mesos (set. a juny)Servei de menjador tot l’any

123,00 €

1 mesTiquet mensual

132,50 €

1 tiquet/diaTiquet diari de menjador

8,20 €

Bono 10Abonament de 10 tiquets

   72,5€

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

Comença el dia 14 de setembre.

Els alumnes que en facin ús, podran disposar d’un lloc per a llegir/estudiar/fer deures i d’un lloc per a jocs, a més dels patis, amb la presència i control de professors del col·legi. És important que les famílies confirmin l’ús d’aquest servei a Secretaria abans del dia 11 de setembre.

El preu està calculat i repartit en 10 mesos, segons els dies lectius previstos per a aquest curs escolar. Els alumnes inscrits ho fan per a tot el curs escolar. En cas de baixa la família haurà d’abonar la diferència, com si hagués adquirit el tiquet diari de tots els dies que s’ha quedat l’alumne al menjador, i només podrà inscriure’s de nou seguint la modalitat del tiquet diari. Cal avisar a la Secretaria del col·legi un mes abans de la baixa. Els dies previstos de les sortides escolars ja estan exclosos del preu. De no inscriure’s el mes de setembre, la quota mensual és de 132,50 €.

En situacions excepcionals parleu amb la direcció del centre. En cas de mal comportament o incompliment de la normativa, l’escola es reserva el dret de no permetre l’accés al servei.

A l’inici de cada mes es fa públic el llistat dels menús corresponents. En cas que algun alumne necessiti seguir una dieta específica, durant uns dies, per causa de malaltia, cal que avisin a la Secretaria del col·legi.

Funcionament del Bono10 de menjador: s’ha de comprar a secretaria. Cada vegada que es vulgui utilitzar, s’haurà d’anar a secretaria a segellar-lo, abans de les 9h. En qualsevol altre cas s’haurà de pagar els 8’20€ del tiquet normal.

AMPA, ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI LA SALLE

Totes les famílies dels nostres alumnes són membres de dret de l’Associació de pares i mares (AMPA La Salle). Col·laboren en les activitats que realitzen i gaudeixen dels serveis que aquesta ofereix als alumnes i pares en horari extraescolar.

La quota de l’Associació per al curs 2014-2015 és de 46,80 €. El rebut s’ha passat a les famílies el mes de juny (al setembre en el cas de famílies noves al centre). L’Associació convoca cada any els pares a l’assemblea, la qual es realitza en dia i hora que es comunica oportunament. En aquesta assemblea es tracten com a assumptes ordinaris: l’estat de comptes i pressupost del curs, memòria d’activitats, organització de la Junta de l’Associació…

Només les famílies que en formen part rebran les ajudes que l’AMPA estableix per gaudir dels serveis que ella organitza o contribueix a subvencionar. En cas contrari serà la família qui s’haurà de fer càrrec de les despeses que suposi fruir d’aquests serveis.