A La Salle Cassà volem potenciar un ensenyament del segle XXI basat en pedagogies innovadores que posin l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge per poder treure el millor de cadascú, des d’una perspectiva basada en els valors, les emocions i la motivació constant.

Programes educatius Infantil

Programes educatius Primària

Programes educatius Secundària

Projecte Destí

Projecte propi de les escoles La Salle que té com a objectiu principal despertar les intel·ligències múltiples a través del treball en equip.

Les escoles La Salle compten amb Programes Innovadors propis. Són metodologies amb una base pedagògica i científica molt sòlides, d’eficàcia contrastada i provats al llarg dels anys. No són fruit d’un tendència puntual, sinó el resultat d’investigacions rigoroses efectuades sota criteris molt exigents.

Els Programes Innovadors vertebren l’educació a la nostra escola. Comencen al primer curs d’Infantil i acaben al darrer d’ESO. El nom que els engloba tots és DESTI, i tenen com objectiu el desenvolupament i l’estimulació de les múltiples intel·ligències de l’alumne mitjançant els projectes ULISES, OPTIMIS i CREA. L’ULISES es treballa cada dia als primers cursos, i a mesura que els alumnes es fan grans l’horari inclou una hora setmanal.

Els Programes tenen la seva continuació natural a ESO amb el FAIG. És un mètode estructurat per respondre a unes necessitats de futur, per fer créixer els estudiants com a persones i per aprendre a ensenyar i ensenyar a aprendre. També aconsegueix que l’alumne adquireixi les competències per ser innovador, crític, creatiu, emprenedor, flexible, comunicador, gestor del coneixement i de la tecnologia.

El FAIG es realitza amb el vist i plau del Departament d’Ensenyament durant quatre hores setmanals, en grups de cinc alumnes tutoritzats per un professor, i inclou una part curricular de les matèries de català, castellà, socials i anglès, que formen la part social-humanística, i matemàtiques, naturals i tecnologia, que formen la part tècnico-científica. De setembre a finals de gener, uns grups treballen la part científica i els altres, la humanística. Després, de febrer a juny, a l’inrevés.

L’avaluació del projecte constarà d’una valoració dels coneixements adquirits, de les competències desenvolupades i de les actituds i valors manifestats, formant un percentatge que s’adjuntarà a la nota de la matèria.

El Projecte FAIG a quart d’ESO, està encaminat a l’Aprenentatge Servei. És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat, en un sol projecte articulat on els participants aprenen tot treballant en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.