Educació secundària

La finalitat de l’ESO a La Salle Cassà és transmetre als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes científic, tecnològic i humanístic; consolidar els hàbits d’estudi i treball, i desenvolupar les seves capacitats per tal que assumeixin els seus deures i exerceixin els seus drets. Un dels nostre objectius principals és preparar-los per a la seva incorporació a estudis posteriors, o bé la seva inserció laboral. Des de La Salle Cassà, a més a més, tenim com a objectiu important i diferenciador la formació integral de l’alumne.
La nostra escola aposta per l’acompanyament personal a través d’entrevistes sistemàtiques amb els alumnes i les famílies. També donem gran importància a la individualitat. Per això, atenem la diversitat dels alumnes amb coteaching (a matemàtiques hi ha dos professors a l’aula), ordinadors a l’aula, treball cooperatiu, itineraris específics de matèries optatives a 4t d’ESO i un seguiment acadèmic continuat amb els informes de preavaluació, avaluacions, recuperacions i proves extraordinàries de final de curs. A més, la figura del cotutor està dissenyada per poder fer un seguiment més acurat de cada estudiant. D’aquesta manera, les famílies estan perfectament assabentades de l’evolució dels seus fills i filles.

L’escola compta amb les infraestructures següents:

Una aula polivalent preparada per fer-hi psicomotricitat, audiovisuals, música i danses i tallers, entre d’altres.


Ampli espai multifuncional per poder-hi treballar.


Zones de WC adaptades.


Aula de logopèdia i reforç.

El pati exterior com a zona de joc lliure i dirigit, sorrera i diferents jocs per desenvolupar la motricitat.


Aula d’ordinadors multimèdia dotada de programes educatius del departament d’ensenyament de la Generalitat i d’altres adequats a aquestes edats.


La nostra escola disposa de totes les instal·lacions necessàries per treballar els continguts requerits a l’Educació Secundària. A més, els alumnes d’ESO tenen la possibilitat de disposar d’un armariet on poden guardar el seu material.

Programes pedagògics propis de Secundària