Educació primària

Un dels pilars de l’Educació Primària és el treball cooperatiu. Als primers estadis s’ensenya a treballar en equip, i es practiquen les tècniques que els alumnes més tard podran aplicar a les assignatures. El treball cooperatiu és una eina d’eficàcia contrastada, i que no només prepara els infants per la vida fora l’escola, sinó que ajuda que cadascú optimitzi les pròpies capacitats.

En aquesta etapa se segueixen treballant els programes innovadors que tenen com a finalitat l’estimulació neuronal de l’alumne i la creativitat i l’àmbit psicomotor en tots els seus aspectes.

El treball per competències també té una gran rellevància, amb l’objectiu de fer que els nens i nenes adquireixin continguts útils i aplicables. Algunes assignatures es treballen amb coteaching per tal de potenciar al màxim la individualitat dels alumnes.

A Primària els nens i nenes utilitzen la tecnologia de manera regular com una eina més d’aprenentatge. Un exemple són les snappets, tauletes equipades amb programes específics i que fan que l’aprenentatge sigui significatiu i més motivador.

La Salle Cassà organitza sortides i colònies per tal de fomentar el descobriment intuïtiu i progressiu de continguts d’aprenentatge, la motivació en els alumnes, la relació i convivència del grup com a forma d’aconseguir un clima adequat i propici per a l’assoliment dels aprenentatges.

Cada classe té la seva pròpia biblioteca d’aula, i els alumnes de Cicle Superior disposen del seu propi espai àgora, amb una àmplia tria de lectures adequades a la seva edat.

L’escola compta amb les infraestructures següents:

Una aula polivalent preparada per fer-hi psicomotricitat, audiovisuals, música i danses i tallers, entre d’altres.


Ampli espai multifuncional per poder-hi treballar.


Zones de WC adaptades.


Aula de logopèdia i reforç.

El pati exterior com a zona de joc lliure i dirigit, sorrera i diferents jocs per desenvolupar la motricitat.


Aula d’ordinadors multimèdia dotada de programes educatius del departament d’ensenyament de la Generalitat i d’altres adequats a aquestes edats.


Programes pedagògics propis de Primària