Serveis i quotes Infantil

SERVEIS I QUOTES

En el quadre de la pàgina següent teniu la relació dels serveis que el nostre col·legi ofereix a les famílies en l’etapa d’educació infantil, així com les corresponents quotes. Per al vostre govern, us donem una breu explicació del seu contingut:

ENSENYAMENT REGLAT

Aquest concepte correspon al conjunt d’activitats pedagògiques que es desenvolupen de setembre a juny durant cinc hores diàries.

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Conjunt d’activitats que l’alumnat realitza a l’escola en horari lectiu, a més de l’ensenyament reglat. De setembre a juny, 1 hora diària. El rebut corresponent al mes de setembre es passa a les famílies a partir del dia quinze. La resta de mesos a l’inici de cada mes.

QUOTA DIGITAL

Aquest concepte comprèn les despeses derivades de la digitalització de cadascuna de les aules i de l’accés WIFI des de tots els espais de l’escola.

LLIBRES DE TEXT, MATERIAL DIDÀCTIC I FUNGIBLE

Les característiques d’aquests ensenyaments demanen unes despeses de llibres i materials didàctics del conjunt de les àrees i activitats específiques d’aquesta etapa. A educació infantil es cobra en dos rebuts: un a principis del mes de setembre, i l’altre rebut en el mes de desembre.

ASSEGURANÇA ESCOLAR D’ACCIDENTS

El Col·legi té contractada una assegurança amb «Companyia AXA d’assegurances» a través del Grup SIMON de Girona. En cas d’accident en el centre o realitzant activitats organitzades, sigui pel col·legi o per l’AMPA, aquesta assegurança cobreix les cures d’urgència, així com el seguiment posterior fins a determinats límits segons els casos. La quota es paga en el rebut del mes d’octubre.

QUOTES GENERALS:

Concepte

x 10 mesos

(de setembre a juny)

Ensenyament concertatGratuït
Activitats complementàries69 €
Quota digital10 €
  

 

Concepte1 a l’any

LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC I FUNGIBLE ESPECÍFIC

(En 2 rebuts un al setembre i l’altre al desembre)

220 €
ASSEGURANÇA ESCOLAR D’ACCIDENT (a l’octubre)24 €

SERVEI MENJADOR:

10 mesos (set. a juny)Servei de menjador tot l’any123,00 €
1 tiquet/diaTiquet diari menjador8,20 €
1 mesServei per un mes132,50 €
Bono 10Abonament de 10 tiquets72,5 €

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

Comença el mateix dia 12 de setembre. Pels alumnes que en facin ús, compten amb el control i vigilància durant el menjador i, després, amb la presència de professorat i monitors del col·legi que realitzaran activitats dirigides. És important que les famílies confirmin l’ús d’aquest servei a Secretaria abans del dijous 10 de setembre.

El preu està calculat i repartit en 10 mesos segons els dies lectius previstos per a aquest curs escolar.

Els alumnes inscrits ho fan per tot el curs. En cas de baixa del servei, la família haurà d’abonar la diferència, com si hagués adquirit el tiquet diari de tots els dies que s’ha quedat l’alumne al menjador, i només podrà inscriure’s de nou seguint la modalitat del tiquet diari. Cal avisar a la Secretaria del Col·legi un mes abans de la baixa. Els dies previstos de les sortides escolars ja estan exclosos del preu.

Funcionament del Bono10 de menjador: s’ha de comprar a secretaria. Cada vegada que es vulgui utilitzar, s’haurà d’anar a secretaria a segellar-lo, abans de les 9h. En qualsevol altre cas s’haurà de pagar els 8’20€ del tiquet normal.

AMPA, ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI LA SALLE

Totes les famílies dels nostres alumnes són membres de dret de l’Associació de Pares. Col·laboren en les activitats que realitzen i gaudeixen dels serveis que aquesta ofereix als alumnes i pares en horari extraacadèmic.

La quota de l’Associació per al curs 2018-2019 és de 46,80 €/any. El rebut s’ha passat a les famílies entre els mesos de juny i setembre.

L’APA gestiona tota una sèrie de serveis escolars i extraescolars sense els quals moltes des les coses que es fan no es podrien dur a terme. Algunes d’aquestes gestions tenen a veure, per exemple, amb la socialització de llibres, amb la venda dels xandalls i les bates, amb l’organització de les activitats extraescolars i altres actes puntuals al llarg del curs escolar. L’assemblea ordinària anual és el moment ordinari de donar comptes de les seves actuacions.

Només les famílies que estiguin al dia en el pagament d’aquesta quota rebran els ajuts que l’AMPA estableix i podran gaudir dels serveis que ella organitza o contribueix a subvencionar. En cas contrari serà la família qui s’haurà de fer càrrec de les despeses que suposi fruir d’aquests serveis.