Organització general ESO

DISTRIBUCIÓ DE LES MATÈRIES PER CURSOS

Un cop acabada l’Educació Primària s’inicien els ensenyaments de Secundària Obligatòria (ESO) que consta de quatre cursos escolars.

Pel que fa a PRIMER, SEGON I TERCER CURS la distribució de MATÈRIES (segons LOMCE) és la següent :

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques
 • Ciències de la naturalesa
 • Ciències socials: geografia i història
 • Educació física
 • Educació visual i plàstica (2n i 3r)
 • Música (1r i 3r)
 • Tecnologia
 • Optatives (FAIG)
 • Tutoria
 • Religió
 • Treball de síntesi (FAIG)
 • Hora complementària

En el tercer curs la matèria de Ciències de la naturalesa es desdobla en Biologia i Geologia; i en Física i Química.

Pel que fa a QUART CURS, les matèries es distribueixen en:

Matèries comunes (l’alumne les ha de fer totes)
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera (anglès)
 • Matemàtiques
 • Ciències socials: geografia i història
 • Educació física
 • Religió
 • Projecte de recerca (FAIG)
 • Tutoria
Matèries optatives (l’alumne n’ha de cursar tres)
 • Biologia i geologia+ CA
 • Educació visual i plàstica
 • Física i química
 • TIC
 • Llatí
 • Segona llengua estrangera
 • Tecnologia
 • Economia + Emprenedoria
 • Ciències Aplicades
 • Filosofia

L’alumne ha de cursar tres assignatures optatives, segons l’itinerari o els estudis posteriors que vol escollir.

EL PROJECTE FAIG

Dins el programa innovador DESTI de la Salle Catalunya on es treballa el desenvolupament i estimulació de les intel·ligències de l’alumne mitjançant els projectes ULISES, OPTIMIS, CREA, IRATI , fets durant les etapes anteriors, s’aplicarà a tota l’etapa d’Educació Secundària.

En els projectes anteriors s’ha anat preparant, es preserva i s’ensenya un camí metodològic. Ara, en el projecte FAIG, s’actua. S’actua per respondre a unes necessitats de futur, per créixer com a persona, per aprendre per ensenyar i ensenyar per aprendre; a més aconseguint que l’alumne adquireixi les competències de ser innovador, crític, creatiu, emprenedor, flexible, comunicador, gestor del coneixement i gestor de la tecnologia. A tercer d’ ESO s’imparteix l’emprenedoria, una nova metodologia que impulsa i desenvolupa les idees que puguin sorgir dels nostres alumnes. A quart d’ ESO s’aplica la metodologia d’aprenentatge-servei.

Es realitza, amb el vist i plau del Departament d’Ensenyament, durant tres hores setmanals de 1r a 3r d’ESO, i de 2 en el cas de 4t d’ESO, en grups de quatre alumnes tutoritzats per un professor i inclou una part curricular de les matèries integrades de català, castellà, socials i anglès, que formen la part social-humanística i matemàtiques, naturals i tecnologia, que formen la part tècnico-científica. De setembre a finals de gener, uns grups treballen la part científica i els altres, la humanística. Després, de febrer a juny, a l’inrevés.

L’avaluació del projecte constarà d’una valoració dels coneixements adquirits, de les competències desenvolupades i de les actituds i valors manifestats.

El Projecte FAIG a quart d’ESO, està encaminat a l’Aprenentatge Servei. Proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat, en un sol projecte ben articulat on els participants aprenen tot treballant en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

El Servei:

 • Es basa en la detecció d’una necessitat real de l’entorn.
 • Requereix un treball en xarxa amb altres entitats i institucions de la comunitat.
 • Està inspirat en un sentit de reciprocitat, no de paternalisme o segregació.

A partir de diverses ofertes o dels interessos dels alumnes, es triarà una entitat, associació o institució per poder desenvolupar l’APS corresponent.

ÀMBITS I TIPUS DE MATÈRIES

L’acció formativa i els aprenentatges que es deriven del conjunt de les àrees d’ESO, s’estructura en tres àmbits:

 • Àmbit Científic-Tecnològic: amb les matèries de Matemàtiques, Ciències experimentals i Tecnologia.
 • Àmbit Humanístic: amb les matèries de Llengües, Socials, Religió i Tutoria.
 • Àmbit de l’Expressió: amb les matèries d’Educació física, Educació musical i Educació visual i plàstica.

Hi ha dos tipus de matèries:

 • Les matèries comunes: les fixa l’Administració i són les mateixes i obligatòries per a tots els alumnes. El seu objectiu és garantir una formació de base comuna.

Com a col·legi cristià, la matèria de Religió es considera d’opció obligatòria i es reparteix al llarg de tot el curs de manera semblant a les matèries comunes.

La matèria de Tutoria també és considerada matèria comuna (vegeu-ne l’apartat corresponent).

 • Les matèries optatives: tenen com a finalitat ajudar l’alumne a consolidar i ampliar els coneixements i capacitats dels tres àmbits esmentats, atenent les seves necessitats, interessos i motivacions, s’escullen amb l’ajut del tutor/a i dels pares. Hi ha les matèries compactades a 4t d’ESO, impartides per un únic professor i computant com dues matèries amb dues notes avaluables, que permetran l’acreditació de la doble opció aplicada i acadèmica, si s’escau.

Elecció de les matèries optatives:

 • L’alumnat de 1r, 2n i 3r cursos no ha d’escollir matèries optatives ja que queden contemplades dins del projecte FAIG.
 • L’alumnat de 4t curs ja ha fet prèviament l’elecció de les seves optatives abans de finalitzar el curs 2018-2019.

TREBALL COOPERATIU

La finalitat és que els seus membres aprenguin junts i s’ajudin a aprendre realitzant una producció en comú on cada component desenvolupi un rol específic, unes habilitats, i segueixi un procés, a la vegada diferenciat i complementari, tan necessari com els de la resta dels components del grup.

CO-TEACHING

Dos professors impartiran la classe de Matemàtiques a un mateix grup i espai. Té com a objectiu un ensenyament conjunt que recolza la pràctica col·laborativa entre professionals i una millor atenció als alumnes.