Objectius Infantil

Els nostres objectius primordials són:

 • Fomentar el desenvolupament personal amb autonomia.
 • Adquirir els valors necessaris per conviure en societat.

L’acció educativa es basa en el treball en equip, respectant els diferents nivells de grups i individualitats personals. Procurem que l’alumne/a s’impliqui dins el cicle, no només amb el seu grup de classe, sinó que aprengui a integrar-se i participar-hi en tots els nivells.

Els objectius generals que pretenem aconseguir amb el PAT (Pla d’Acció Tutorial) es concreten en:

 • Conèixer i valorar la persona de l’alumne/a.
 • Dinamitzar la vida socioafectiva del grup – classe.
 • Orientar personalment l’alumnat d’acord amb els principis d’individualització.
 • Adquirir hàbits d’ordre, higiene i salut.
 • Transmetre els valors del Caràcter Propi
 • Orientar escolarment el procés evolutiu de l’aprenentatge.
 • Orientar professionalment i vocacionalment des de l’inici de la vida acadèmica fins l’etapa post obligatòria.
 • Assimilar els coneixements i les habilitats – estratègies de l’aprenentatge.
 • Orientar el grup.
 • Fer les corresponents adequacions curriculars.
 • Optimitzar l’intercanvi d’informació entre les famílies i el centre, tot afavorint la teva col·laboració i participació

Els Objectius concrets del PAT per a l’etapa d’Educació Infantil són els següents:

a) Pel que fa a l’atenció als alumnes, el PAT pretén…

 • Promoure una educació integral dels alumnes la qual potenciï al màxim el desenvolupament de totes les seves capacitats: cognitives, socials, relacionals, afectives, comunicatives i cognoscitives.
 • Respectar les diferències individuals i mostrar estratègies d’ajuda i col·laboració mútua.
 • Fer el seguiment del procés individual d’aprenentatge..
 • Fomentar l’autonomia personal de l’infant tot proporcionant-li seguretat afectiva i estímuls per tal d’ajudar-lo en el seu procés maduratiu.
 • Fomentar la integració de cada alumne dins del grup de l’etapa i de l’escola.
 • Observar i avaluar la interacció interna dins del grup i el seu procés de maduració.
 • Promocionar la participació dels alumnes permetent que el grup aprengui progressivament a organitzar-se i a modular conflictes de la vida quotidiana.
 • Detectar i intervenir en cas de necessitats educatives especials.
 • Potenciar els valors positius i cristians d’acord amb el caràcter propi de La Salle.

b) Pel que fa a la col·laboració amb les famílies, el PAT pretén…

 • Facilitar l’intercanvi d’informació entre els pares/tutors i el col·legi.
 • Promoure la col·laboració i la participació dels pares amb l’escola i a l’escola.
 • Afavorir la continuïtat i la tasca en comú entre l’escola i la família.