Normativa de funcionament Primària

En atenció al millor assoliment dels objectius educatius del col·legi La Salle és important que les famílies i l’alumnat de Primària coneguin i manifestin una actitud positiva de col·laboració envers les normes de convivència i de respecte, així com les accions que s’hagin de portar a terme per tal de garantir el bon funcionament de l’escola. A tal fi, posem en el seu coneixement la normativa bàsica a partir de la qual l’equip docent procura assegurar el clima necessari per a l’assoliment de la bona preparació humana i acadèmica de tots els alumnes. Convé, doncs, que tant pares com alumnes tinguin presents les següents indicacions:

ENTRADES I SORTIDES

MATINS

A partir de 1/4 de 9h el col·legi obre les portes.

Entrada pel Gmà. Agustí i carrer Ample.

L’alumnat de 3r a 6è s’espera al pati gran fins que sona el timbre per pujar a les classes, els de 1r i 2n s’esperen al pati petit.

És responsabilitat dels mestres a partir del timbre de les 8.55 h. acompanyar els alumnes a les respectives aules per iniciar les activitats del dia.

A les 13 h, sortida de les classes: Germà Agustí i Carrer Ample.

Es prega als pares/mares no romandre a la rampa d’accés al pati.

TARDES

S’obren les portes del col·legi a les 14:50 hores.

Entrada pel Gmà. Agustí i carrer Ample. Els alumnes de 3r fins a 6è s’esperen al pati gran en tant no se sent el timbre per pujar a les classes, els de 1r i 2n s’esperen al pati petit.

És responsabilitat dels mestres a partir del timbre de les 14.55 h. acompanyar els alumnes a les respectives aules per iniciar les activitats del dia.

A les 17 h, sortida de les classes: Gmà Agustí i carrer Ample.

PUNTUALITAT

Alumnes i famílies extremen la màxima puntualitat al centre, tant a les entrades com a les sortides.

Tot retard ha de portar la corresponent justificació a l’Agenda escolar, a l’apartat destinat a tal efecte, i ser presentat al mestre o mestra que es troba amb el grup on s’incorpora l’alumne.

ABSÈNCIES

Quan sigui previsible l’absència d’un alumne o hagi de faltar més d’un dia, cal donar abans l’avís per escrit, a l’Agenda escolar, al tutor/a corresponent. En tornar al col·legi, el motiu de l’absència ha de quedar notificat en l’apartat de l’Agenda destinat a tal efecte.

Si no és previsible (casos de malalties, etc.) caldrà avisar tan aviat com sigui possible per telèfon a la consergeria del col·legi; en tornar l’alumne ha de portar escrit a l’Agenda el motiu de la seva absència.

Si l’alumne té febre, o alguna malaltia contagiosa no pot venir a l’escola, per tal d’evitar un possible contagi als companys.

Les reiterades absències i retards es regeixen pel que marquen les NOFC.

Si l’alumne té polls no podrà venir a l’escola fins que no finalitzi el tractament. Ens reservem el dret d’enviar l’alumne a casa.

S’avisarà a les famílies en cas que hi hagi absències molt repetides.

AGENDA ESCOLAR

L’Agenda escolar és un instrument de control i de treball educatiu imprescindible.

Els alumnes hi anoten les tasques fetes o que hagin de realitzar, seguint les indicacions dels mestres.

És el mitjà de comunicació per escrit entre els mestres i les famílies.

És obligació de tot alumne portar-la cada dia al col·legi i anotar-hi puntualment les indicacions que es facin des del centre.

Convé que els pares es familiaritzin en el seu contingut i que controlin també, des de casa, el grau de compliment per part dels seus fills.

En cas de pèrdua del diari cal que es restitueixi tan aviat com sigui possible.

Cal que ens anem familiaritzant en l’ús de Sallenet pel que fa referència a les comunicacions, notícies, circulars i agenda.

Les agendes s’han de mantenir en bon estat.

LLIBRES i MATERIALS ESCOLARS

És obligació dels alumnes portar tot el material necessari per a les tasques acadèmiques del dia. Cal que els pares col·laborin ajudant-los a no oblidar-se del que necessiten.

El compliment d’aquesta norma és objecte d’avaluació durant tota l’etapa.

Com a recomanació, acostumeu-los a revisar la bossa abans de sortir de casa fent ús de l’Agenda Escolar on han de constar l’horari i els deures.

Recordeu que cal conservar els llibres en bon estat.

L’alumnat de 3r a 6è pot acollir-se al programa de socialització de llibres. Els de 1r i 2n pel que fa referència a la biblioteca d’aula. Per acollir-se a la socialització de llibres a 3r cal ser soci de l’AMPA des de 1r.

INDUMENTÀRIA I ROBA PRÒPIA

En el Cicle Inicial és obligatori l’ús de la bata pròpia de l’escola amb el nom gravat. Cada divendres se l’emporten a casa. Cal revisar els botons, les butxaques i les vetes.

Tots els alumnes de Primària tenen obligació de portar la roba esportiva pròpia del Centre durant les classes d’educació física i en els actes propis i significatius que marqui la direcció del centre. Cal portar calçat adient per poder fer les classes d’educació física.

Per a una correcta higiene personal s’haurà de portar un “necesser” amb el material propi de neteja personal (1r, 2n, 3r i 4t) amb una tovallola i 5è i 6è amb tovallola, desodorant de bola i una samarreta de recanvi. Aquest «necesser» s’ha d’emportar a casa després de la classe d’educació física.

Aquesta norma és objecte d’avaluació durant tota l’etapa. El seu incompliment serà motiu de no poder realitzar les tasques pròpies.

Al llarg de tot el curs escolar els alumnes vestiran amb correcció i adequadament, evitant la roba poc formal o que indiqui deixadesa o que atempti al respecte cap als altres i al centre educatiu

Recordeu de posar el nom en una veta (per poder penjar-les)o escrit amb retolador permanent a totes les peces de roba (esportives i d’abrigar) que portin a l’escola i revisar-ho sovint per tal que es llegeixi correctament.

El professorat no es fa responsable de la pèrdua de qualsevol tipus de roba.

Per tal de tenir una normal convivència, és important que l’alumne tingui cura de la higiene personal.

ESBARJOS i ESMORZARS

Durant l’hora d’esbarjo per cap motiu els alumnes poden sortir del col·legi.

Cal que els alumnes esmorzin abans de venir al col·legi. No obstant això durant l’esbarjo del matí (de 10:30 a 11) tenen temps de fer-ho. Per bé d’una bona dieta, recomanem entrepans i fruita. Qualsevol estri que portin per embolicar l’esmorzar, ha d’estar marcat amb el nom.

Recordem que no està permès portar llaminadures, ni llaunes, ni envasos de vidre.

ALTRES OBSERVACIONS

El respecte a les normes de convivència en el centre, com a deure bàsic de l’alumnat, implica les següents obligacions:

Adoptar un comportament que respongui al model educatiu de l’escola, tal com està definit en el Caràcter propi del centre.

Complir les Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) en tot allò que els correspongui.

No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.

Propiciar un clima de convivència i de respecte al dret dels altres alumnes pel que fa a l’ambient de treball i l’activitat normal del centre.

No és permès portar aparells del tipus consola portàtil, reproductors de música o telèfons mòbils. En cas contrari, el centre retindrà el material. Els mestres no es fan responsables de la pèrdua o embolics. Si els alumnes porten cromos o cartes el mestre no se’n fa responsable, i si se’n fa un ús indegut el mestre els pot requisar.

Cal acostumar els alumnes que portin mocadors. Els alumnes de 1r i 2n han de portar dues caixes de mocadors a l’escola.

Els alumnes poden portar al col·legi pilotes de plàstic, cordes per saltar i gomes de jugar a l’hora del pati. No estan permeses les pilotes de cuir, i a primer i segon tampoc les de bàsquet. Els dies sense pilota són els dilluns i dijous. Aquests dos dies els alumnes durant tota la jornada escolar, no podran jugar a pilota. D’aquesta manera aprenen a jugar i a relacionar-se de maneres diferents.

Els alumnes que intencionadament o per negligència causin danys a les instal·lacions del centre o al seu material, o bé el sostreguin, estan obligats a reparar el dany o a restituir el que hagin sostret. En tot cas, aquest fet es considerarà falta greu. La responsabilitat civil correspon als pares o representants legals dels alumnes.

Aquesta Guia conté la normativa de convivència i de presentació de treballs. És important que els pares coneguin el contingut d’aquesta normativa per tal de poder ajudar els fills a seguir les indicacions que donem des del centre.

Als alumnes els agrada celebrar l’aniversari a l’escola. No és norma de l’escola que es portin detalls pels companys del seu curs. Tot i així, si es vol, poden porta una sola cosa.

Hi ha alumnes que també celebren el seu aniversari a casa amb els amics i amigues del col·legi. Volem recordar que no es poden repartir les invitacions a l’escola.

Si per alguna raó algun alumne no es queda al menjador cal que els pares avisin a la consergeria.

És possible que un alumne en algun moment determinat hagi de fer règim. Si és així cal avisar a Consergeria.

Recordeu que el tutor no pot donar cap medicament. En els casos que algun alumne n’hagi de prendre algun, s’ha de portar complimentat el full corresponent ( el trobareu a consergeria) i la recepta del metge.

En cas de no poder fer Ed. física cal portar la justificació. Si és per llarg temps caldrà certificat mèdic.

Al pati gran el dilluns serà el dia sense pilota. L’objectiu d’aquesta iniciativa és que els infants experimentin diferents maneres de divertir-se. Al pati petit els dilluns i els dijous seran els dies sense pilota.

Les festes d’aniversari del professorat que a vegades se celebren durant les hores de classe estan prohibides.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Per tal que des de la pròpia família els pares ajudin els seus fills en l’adquisició d’uns bons hàbits de treball, els fem saber les recomanacions que, des del col·legi, lliurem directament als propis alumnes.

Fes sempre bona lletra (clara, llegible i neta).

Tingues cura de la correcta presentació. No facis esborralls ni taques. A l’escola no és permès l’ús del “typ-pex” o líquid corrector, fes ús en tot cas, d’un corrector en sec permès només a 5è i 6è.

Deixa marge suficient als quatre costats.

Intenta fer sempre les línies amb regle.

Deixa espai suficient entre els exercicis per separar-los.
Acostuma’t a posar el nom i la data a l’inici de cada treball, i numera els fulls quan calgui. Això t’ajudarà a identificar i trobar els exercicis, controls, apunts…

Qualsevol exercici de còpia l’has de presentar sense cap falta.

Tingues sempre cura de la correcta ortografia. Aquest hàbit et donarà facilitat i seguretat per escriure correctament. Si dubtes, consulta el diccionari.

Per escriure fes servir llapis o bolígraf segons les indicacions del professor/a.

En els fulls de control has d’omplir totes les dades abans de començar a respondre.

La deficient presentació dels treballs pot comportar la repetició total o parcial de l’exercici.

Conserva les cobertes netes dels teus quaderns i de l’agenda personal. Recorda posar-hi el nom, la classe i l’assignatura. (millor en una etiqueta)

Pels treballs extraordinaris o fets amb ordinador, el/la professor/a donarà les pautes corresponents.

En el cas que algun alumne perdi o malmeti el llibre de lectura eficaç o de lectura de biblioteca d’aula, que se li ha assignat a principi de curs, l’haurà de restituir.