Normativa de funcionament ESO

En atenció a la millor consecució dels objectius educatius del Col·legi La Salle és important que les famílies, tant els pares com els alumnes de Secundària coneguin i manifestin una actitud positiva de col·laboració envers les normes de convivència , de respecte i disciplina, així com les accions que s’hagin de portar a terme per tal de garantir el bon funcionament de l’escola. A tal fi, posem en el seu coneixement la normativa bàsica a partir de la qual l’equip docent procura assegurar el clima necessari per a l’assoliment de la bona preparació humana i acadèmica de tots els alumnes. Convé, doncs, que tant pares com alumnes tinguin presents els apartats següents:

ENTRADES I SORTIDES

MATINS

A partir de 1/4 de 9 el col·legi obre les portes.

L’entrada d’ESO és pel pati gran, c/ Ample. Els alumnes s’esperen al pati fins que el professor els avisa per entrar a l’aula corresponent.

A les 13:15 h, sortida de les classes: c/ Ample.

TARDES

S’obren les portes del col·legi a les 14:45 hores.

L’entrada d’ESO és pel pati gran, c/ Ample. Els alumnes s’esperen al pati fins que el professor els avisa per entrar a l’aula corresponent.

A les 17 h, sortida de les classes pel c/ Ample.

Els dimecres i els divendres s’inicien les classes de la tarda a les 14:30 i l’entrada, com totes, és pel c/ Ample. S’obren les portes del col·legi a les 14:20 hores.

DEURES DE L'ALUMNAT

Adoptar un comportament que respongui al model educatiu de l’escola catòlica, tal com està definit en el Caràcter propi del centre.

Complir les Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) en tot allò que els correspongui.

No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.

Participar i col·laborar activament en la vida del centre amb els altres membres de la comunitat educativa.

Propiciar un clima de convivència i de respecte al dret dels altres alumnes pel que fa al manteniment de l’ambient de treball i l’activitat normal del centre.

OBLIGACIONS PER NO PERJUDICAR GREUMENT LA CONVIVÈNCIA

Es tractaran tots els membres de la comunitat educativa amb el màxim de respecte, evitant actes greus d’indisciplina, injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, actes contraris a la salut i a la integritat personal.

S’evitarà la suplantació de la personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de documents i materials acadèmics.

S’evitaran actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre.

S’evitarà el deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, del seu material o dels objectes i les pertinences de qualsevol membre de la comunitat educativa.

S’evitarà el consum de substàncies tòxiques per mantenir una vida sana.

La reiteració de conductes contràries a les obligacions serà objecte d’estudi de la comissió de disciplina del consell escolar.

ALTRES OBLIGACIONS

Ser PUNTUAL. Tot retard ha de portar la corresponent notificació o justificació a l’Agenda escolar, a l’apartat destinat a tal efecte, i ser presentat al professor/a que es troba amb el grup classe on s’incorpora l’alumne.

Assistir a tot tipus d‘actes organitzats pel centre. Evitar l‘ABSENTISME. Quan sigui previsible l’absència d’un alumne o hagi de faltar més d’un dia, cal donar abans l’avís per escrit, a l’Agenda escolar, al tutor/a En tornar a l’escola, el motiu de l’absència ha de quedar notificat en l’apartat de l’Agenda destinat a tal efecte. Si no és previsible (casos de malalties…) caldrà avisar tan aviat com sigui possible per telèfon a la Secretaria del col·legi; en tornar l’alumne ha de portar escrit a l’Agenda el motiu de la seva absència. Si la malaltia és superior a tres dies cal portar un informe mèdic.
L’alumne haurà de posar-se al dia de les tasques curriculars fetes durant la seva absència.

Si es fa ús del servei de menjador cal justificar prèviament, per escrit, l’absència i avisar els responsables del menjador.

Utilitzar correctament l’AGENDA ESCOLAR. És un instrument de control i de treball educatiu imprescindible. No és un diari personal. En aquesta agenda només poden fer-se les anotacions acadèmiques que li són pròpies, per aquest motiu ha d’estar a disposició de qualsevol educador. Els alumnes anoten a l’Agenda escolar les tasques fetes o que hagin de realitzar, seguint les indicacions dels professors. És un mitjà de comunicació per escrit entre els professors i les famílies, cal portar-la cada dia al col·legi i anotar puntualment totes les anotacions que li facin des del centre. També cal mantenir-la en bones condicions, en cas contrari caldrà comprar-ne una de nova.

Portar tot el MATERIAL ACADÈMIC per a les tasques acadèmiques del dia. I mantenir-lo en bones condicions. Cal que hi hagi el nom a tot el material.

Utilitzar INDUMENTÀRIA, ROBA ADEQUADA I CALÇAT segons l’activitat a realitzar:

Per a les classes de laboratori és obligatori l’ús de la bata pròpia (blanca).

Per a les classes d’educació física, portar la roba esportiva pròpia del centre. Aquesta consta de pantaló blau i samarreta blanca, amb l’anagrama del centre; en cas de necessitar xandall, el propi del col·legi.

Vestir amb correcció utilitzant roba adequada tenint en compte l’ideari del centre; evitar deixadesa, ostentació d’idees discriminatòries i que atemptin al respecte.

NO ESTÀ PERMÈS

SORTIR DEL COL·LEGI. El centre no assumeix cap delegació de responsabilitat per part de les famílies en aquest sentit.

Portar BEGUDES amb LLAUNES o VIDRE.

Utilitzar APARELLS DE MÚSICA. En cas contrari el Centre retindrà el material fins que els pares vinguin a buscar-lo.

Portar al Centre PILOTES DE CUIR.

Menjar XICLETS I LLAMINADURES.

Utilitzar MÒBILS durant l’horari lectiu en tot el recinte escolar. En cas contrari el centre retindrà el mòbil fins que els pares vinguin a buscar-lo.

Portar ARTILUGIS com: encenedors, objectes punxants, cúters, làsers,…

El col·legi no es fa responsable de la pèrdua de qualsevol aparell, diners o objecte personal .

Segons la normativa vigent, el col·legi no pot administrar cap medicament a un alumne, ni permetre que un alumne s’automediqui sense cap autorització mèdica. Si cal medicar-se per ordre d’un facultatiu , aquest ha de fer un informe mèdic per a l’escola, on hi ha de constar el nom del medicament, la dosis i la temporització. L’alumne presentarà aquest informe al tutor/a.

NORMATIVA FULLS D'INCIDÈNCIA

Amb 5 butlletins d’incidències greus l’alumne/a serà expulsat a casa (dependrà del que decideixi l’escola determinar els dies que durarà l’expulsió).

Amb 1 butlletí d’incidències molt greu l’alumne/a serà expulsat a casa (dependrà del que decideixi l’escola determinar els dies que durarà l’expulsió).

Amb 2 butlletins d’incidències greus, l’alumne/a no podrà assistir a la propera excursió o activitat extraescolar programada dins el curs.

Amb 3 butlletins d’incidències greus, l’alumne/a/ de 4t d’ESO no podrà realitzar el viatge de fi de curs. La resta dels alumnes dels altres cursos no podran assistir a la resta d’excursions o activitats extraescolars programades dins els curs.

Amb 1 butlletí d’incidències molt greu, l’alumne/a de 4t d’ESO no podrà realitzar el viatge de fi de curs.