Metodologies Primària

CRITERIS METODOLÒGICS

Definim metodologia com un conjunt estructurat de procediments i de tècniques que serveixen per arribar a una finalitat determinada.

Es tracta de prendre decisions que responguin a les qüestions de: què, a qui, per què, quan i com ensenyem.

Aquestes decisions es prenen en equip i les adeqüem, el més possible, a la realitat dels processos d’aprenentatge.

LÍNIES D’ACCIÓ

– Una metodologia centrada en l’assoliment de les competències bàsiques.

– Promoure l’adquisició d’estratègies per a resoldre situacions diverses.

– Aplicar diverses estratègies d’agrupació d’alumnes atenent la diversitat.

Globalment, potenciem una metodologia que s’adapti a les peculiaritats de cada grup i de cada alumne per tal de permetre la gradual assimilació dels aprenentatges.

APORTACIONS METODOLÒGIQUES QUE OFEREIX EL CENTRE

Projecte Lector

 Les tasques d’ensenyament d’aquest aprenentatge tenen com a marc d’actuació la comprensió i l’expressió oral i escrita.

Lectura eficaç:    Pretén desenvolupar la capacitat i habilitat visual i la facilitat lectora (velocitat i comprensió).

20 minuts de lectura: Cada dia a les tardes de 15h a 15:20h tots els alumnes de primària dediquen 20 minuts a la lectura.

Grups Flexibles

Organització de grups d’alumnes amb la finalitat d’avançar en l’atenció a la diversitat dels mateixos, respectant el seu ritme de maduració i aprenentatge.

Desdoblament en Grups Flexibles en Llengua Catalana i Matemàtiques

Desdoblament en llengua catalana a  1r i de matemàtiques a 2n,3r,4t,5è i 6è fent servir l’estructura dels grups flexibles per consolidar, reforçar i ampliar els aspectes bàsics d’ aquestes assignatures.

Treball cooperatiu

Mètode habitual de treball a tota la Primària.

Snappets

Els alumnes de 3r a 5è utilitzen les Snappets com a complement d’aprenentatge a les matèries de català, castellà, matemàtiques i anglès. Aquesta eina permet que l’alumne aprengui d’una manera motivadora.

Projecte interdisciplinari

A tota la primària es treballa un projecte interdisciplinari sobre un tema que escull el grup classe.

Art

La plàstica es fa íntegrament en  llengua anglesa  a tots els cursos de primària.

HARA

Projecte per educar en la interioritat.

Programes innovadors: DESTÍ

Seguiment a l’Etapa d’aquests programes que tenen com a finalitat l’estimulació neuronal de l’alumne i la creativitat i l’àmbit psicomotor en tots els seus aspectes.

Projectes interdisciplinaris

Cada curs treballarà un projecte interdisciplinari que afectarà totes les àrees i servirà al mateix temps per donar rellevància al treball cooperatiu i el treball en competències bàsiques.

Càlcul mental

Activitats de matemàtiques destinades a millorar la rapidesa i la seguretat en el càlcul mental.

Informàtica (TIC)

Utilització de diferents programes informàtics com a eina motivadora, de repàs i assoliment de continguts, de pràctica, d’ampliació i d’autoavaluació. Introducció de la digitalització dins de l’aula de les SNAPPETS com a un nou recurs per motivar i ampliar continguts d’aprenentatge.

Programem les TIC (Tecnologies de la informació i de la comunicació) de manera progressiva amb un ampli ventall de programes.

L’escola disposa d’una plataforma i pàgina web pròpia, i s’ensenya als alumnes a utilitzar-la. Totes les aules estan equipades amb PDI (pissarra digital interactiva), connectades a Internet.

Sortides culturals

Les sortides proposades per l’escola pretenen el descobriment intuïtiu i progressiu de continguts d’aprenentatge, la motivació en els alumnes, la relació i convivència del grup  com a forma d’aconseguir un clima adequat i propici per a l’assoli-ment dels aprenentatges.

Els padrins de sisè

Els alumnes de sisè ajuden els nens i nenes de P5 d’educació infantil a millorar el seu aprenentatge de lectura.

Hores complementàries

1r : TIC, DESTÍ, Taller de Lectura i comprensió, Taller d’art, Taller d’expressió.

2n: TIC, DESTÍ, Taller de Lectura i comprensió, Taller d’art i taller d’ expressió.

3r i 4t: TIC, DESTÍ, taller d’art, Taller d’ expressió, Lectura i comprensió

5è : TIC, DESTÍ, Taller d’ expressió, Francès.

6è: TIC, DESTÍ, Taller d’ expressió, Francès

Avaluació Primària

Per fer aquesta avaluació ens basem en l’ordre EDU 296/2008, que estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària en el qual s’hi esmenten els criteris d’avaluació de cada àrea i en l’assoliment de les competències bàsiques.

Els criteris d’avaluació i de promoció els trobareu a la pàgina web del Centre una vegada estiguin aprovats pel claustre de professors de l’etapa.

Dues avaluacions externes estan previstes per a la primària. Per una banda l’avaluació diagnòstica a 3r curs i la prova de competències bàsiques a 6è.

Es tenen en compte els progressos de l’alumne segons la seva situació inicial i final en el procés d’aprenentatge.

La comissió d’avaluació, formada pels mestres que intervenen en l’acció docent dels alumnes, determina l’avaluació final i la promoció dels alumnes.

L’avaluació de l’alumnat té tres moments fonamentals: inicial, del procés (o seguiment) i final.

AVALUACIÓ INICIAL

Proves objectives a l’inici de cada curs escolar que serveixen per informació als mestres.

Aquestes proves determinen el lloc de partença i d’orientació del procés d’ensenyament aprenentatge i són la base per l’inici dels grups flexibles.

AVALUACIÓ DEL PROCÉS (o de seguiment)

Per tal de poder anar incidint en el procés dels alumnes, té per finalitat observar, interpretar i millorar de manera contínua els progressos de l’alumne.

Es tracta que tant l’alumne com els seus pares siguin conscients dels seus avenços i alhora de les seves dificultats per a poder fer les modificacions necessàries. Només té sentit l’avaluació si incideix positivament en el procés d’aprenentatge.

Una vegada cada trimestre es comentarà el procés de cada grup d’alumnes per part de l’equip de mestres en sessió d’avaluació.

AVALUACIÓ FINAL

A la sessió d’avaluació de final de curs la Junta d’avaluació decideix els casos en què es creu convenient fer romandre algun alumne un any més en el curs. La decisió de la Junta és vinculant i d’obligat compliment. S’informa els pares i es valora la solució més adient en cada cas.

La qualificació global del curs segons la Llei és:

AE= Assoliment Excel·lent       

AN= Assoliment Notable       AS= Assoliment Satisfactori      NA= No Assolit

Durant el curs es donaran a les famílies tres informes. El 1r i el 2n a través de la plataforma Sallenet i el tercer en format paper demanant hora prèviament a través del correu electrònic ( doodle).

GRUPS CLASSE

Els alumnes són agrupats segons les edats, a partir del primer nivell. Aquests grups classe romanen estables durant tot el curs.

En el cas que l’equip de professors veiés que, per un millor funcionament de les classes, s’haguessin de modificar els grups , es faria en acabar el curs.

En acabar l’etapa, els grups es tornen a fer integrant els alumnes nous que començaran l’educació secundària obligatòria.