NORMATIVA DISPOSITIUS MÒBILS ALUMNES
L’ús dels dispositius electrònics està absolutament prohibit a l’interior dels
vestuaris i les dutxes.
Està absolutament prohibit gravar en vídeo, en audio o fer fotografies de
qualsevol persona dins del recinte de l’escola, sense el permís del professor.
Els alumnes han de mantenir el mòbil apagat o en mode avió i sense funció de vibració durant la jornada escolar.
No es poden rebre o enviar trucades/missatges a l’escola perquè des de
consergeria ja es pot comunicar amb els pares.
El mòbil no pot estar visible.
L’escola integrarà els mòbils dintre de les activitats didàctiques durant la classe, permetent llavors fer-ne ús exclusiu per aquestes activitats.
A Secundària es podrà utilitzar el mòbil en sortides, excursions o viatge de final de curs.

Sancions:
– Si un alumne incompleix aquesta normativa, se li custodiarà el telèfon
mòbil. Per retornar-li el mòbil caldrà una entrevista personal amb el tutor
legal, en el qual se li explicarà la reglamentació i es demanarà la seva
col·laboració perquè no es repeteixi el fet. Igualment es farà una reflexió
i advertiment al propi alumne per part del tutor i/o l’Equip Directiu.
– Quan es reculli el mòbil sempre estarà apagat.