En atenció a la millor consecució dels objectius educatius del Col·legi La Salle és important que les famílies, tant els pares com els alumnes de Secundària coneguin i manifestin una actitud positiva de col·laboració envers les normes de convivència , de respecte i disciplina, així com les accions que s’hagin de portar a terme per tal de garantir el bon funcionament de l’escola.

A tal fi, posem en el seu coneixement la normativa bàsica a partir de la qual l’equip docent procura assegurar el clima necessari per a l’assoliment de la bona preparació humana i acadèmica de tots els alumnes.

Convé, doncs, que tant pares com alumnes tinguin presents els apartats següents:

1. ENTRADES I SORTIDES:

Matí:

* A partir de 1/4 de 9 el col·legi obre les portes.

L’entrada d’ESO és pel pati gran, c/ Ample. Els alumnes s’esperen al pati fins que el professor els avisa per entrar a l’aula corresponent.

* A les 13:15 h, sortida de les classes: c/ Ample.

Tarda:

* S’obren les portes del col·legi a les 14:45 hores.

L’entrada d’ESO és pel pati gran, c/ Ample. Els alumnes s’esperen al pati fins que el professor els avisa per entrar a l’aula corresponent.

* A les 17 h, sortida de les classes pel c/ Ample.

Els dimecres i els divendres s’inicien les classes de la tarda a les 14:30 i l’entrada, com totes, és pel c/ Ample. S’obren les portes del col·legi a les 14:20 hores.

2. DEURES DE L’ALUMNAT:

* Adoptar un comportament que respongui al model educatiu de l’escola catòlica, tal com està definit en el Caràcter propi del centre.

* Complir les Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) en tot allò que els correspongui.

* No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.

* Participar i col·laborar activament en la vida del centre amb els altres membres de la comunitat educativa.

* Propiciar un clima de convivència i de respecte al dret dels altres alumnes pel que fa al manteniment de l’ambient de treball i l’activitat normal del centre.

3. OBLIGACIONS PER NO PERJUDICAR GREUMENT LA CONVIVÈNCIA:

* Es tractaran tots els membres de la comunitat educativa amb el màxim de respecte, evitant actes greus d’indisciplina, injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, actes contraris a la salut i a la integritat personal.

* S’evitarà la suplantació de la personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de documents i materials acadèmics.

* S’evitaran actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre.

* S’evitarà el deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, del seu material o dels objectes i les pertinences de qualsevol membre de la comunitat educativa.

* S’evitarà el consum de substàncies tòxiques per mantenir una vida sana.

La reiteració de conductes contràries a les obligacions serà objecte d’estudi de la comissió de disciplina del consell escolar.

4. ALTRES OBLIGACIONS:

* Ser PUNTUAL. Tot retard ha de portar la corresponent notificació o justificació a l’Agenda escolar, a l’apartat destinat a tal efecte, i ser presentat al professor/a que es troba amb el grup classe on s’incorpora l’alumne.

* Assistir a tot tipus d‘actes organitzats pel centre. Evitar l‘ABSENTISME. Quan sigui previsible l’absència d’un alumne o hagi de faltar més d’un dia, cal donar abans l’avís per escrit, a l’Agenda escolar, al tutor/a corresponent. En tornar a l’escola, el motiu de l’absència ha de quedar notificat en l’apartat de l’Agenda destinat a tal efecte. Si no és previsible (casos de malalties…) caldrà avisar tan aviat com sigui possible per telèfon a la Secretaria del col·legi; en tornar l’alumne ha de portar escrit a l’Agenda el motiu de la seva absència. Si la malaltia és superior a tres dies cal portar un informe mèdic.

L’alumne haurà de posar-se al dia de les tasques curriculars fetes durant la seva absència.

Si es fa ús del servei de menjador cal justificar prèviament, per escrit, l’absència i avisar els responsables del menjador.

* Utilitzar correctament l’AGENDA ESCOLAR. És un instrument de control i de treball educatiu imprescindible. No és un diari personal. En aquesta agenda només poden fer-se les anotacions acadèmiques que li són pròpies, per aquest motiu ha d’estar a disposició de qualsevol educador.

Els alumnes anoten a l’Agenda escolar les tasques fetes o que hagin de realitzar, seguint les indicacions dels professors.

És un mitjà de comunicació per escrit entre els professors i les famílies.

Cal portar-la cada dia al col·legi i anotar puntualment totes les anotacions que li facin des del centre.

També cal mantenir-la en bones condicions, en cas contrari caldrà comprar-ne una de nova.

* Portar tot el MATERIAL ACADÈMIC per a les tasques acadèmiques del dia. I mantenir-lo en bones condicions. Cal que hi hagi el nom a tot el material.

* Utilitzar INDUMENTÀRIA, ROBA ADEQUADA I CALÇAT segons l’activitat a realitzar:

Per a les classes de laboratori és obligatori l’ús de la bata pròpia (blanca).

Per a les classes d’educació física, portar la roba esportiva pròpia del centre. Aquesta consta de pantaló blau i samarreta blanca, amb l’anagrama del centre; en cas de necessitar xandall, el propi del col·legi.

Vestir amb correcció utilitzant roba adequada tenint en compte l’ideari del centre; evitar deixadesa, ostentació d’idees discriminatòries i que atemptin al respecte.

5. NO ESTÀ PERMÈS:

* SORTIR DEL COL·LEGI. El centre no assumeix cap delegació de responsabilitat per part de les famílies en aquest sentit.

* Portar BEGUDES amb LLAUNES o VIDRE.

* Utilitzar APARELLS DE MÚSICA. En cas contrari el Centre retindrà el material fins que els pares vinguin a buscar-lo.

* Portar al Centre PILOTES DE CUIR.

* Menjar XICLETS I LLAMINADURES.

* Utilitzar MÒBILS durant l’horari lectiu en tot el recinte escolar. En cas contrari el centre retindrà el mòbil fins que els pares vinguin a buscar-lo.

* Portar ARTILUGIS com: encenedors, objectes punxants, cúters, làsers,…

El col·legi no es fa responsable de la pèrdua de qualsevol aparell, diners o objecte personal .

Segons la normativa vigent, el col·legi no pot administrar cap medicament a un alumne, ni permetre que un alumne s’automediqui sense cap autorització mèdica.

Si cal medicar-se per ordre d’un facultatiu , aquest ha de fer un informe mèdic per a l’escola, on hi ha de constar el nom del medicament, la dosis i la temporització. L’alumne presentarà aquest informe al tutor/a.

NORMATIVA FULLS INCIDÈNCIA:

* Amb 5 butlletins d’incidències greus l’alumne/a serà expulsat a casa (dependrà del que decideixi l’escola determinar els dies que durarà l’expulsió).

* Amb 1 butlletí d’incidències molt greu l’alumne/a serà expulsat a casa (dependrà del que decideixi l’escola determinar els dies que durarà l’expulsió).

* Amb 2 butlletins d’incidències greus, l’alumne/a no podrà assistir a la propera excursió o activitat extraescolar programada dins el curs.

* Amb 3 butlletins d’incidències greus, l’alumne/a/ de 4t d’ESO no podrà realitzar el viatge de fi de curs. La resta dels alumnes dels altres cursos no podran assistir a la resta d’excursions o activitats extraescolars programades dins els curs.

* Amb 1 butlletí d’incidències molt greu, l’alumne/a de 4t d’ESO no podrà realitzar el viatge de fi de curs.