Carpeta d’anelles/Carpeta classificadora

1. OBJECTIUS:

Els objectius bàsics d’aquesta normativa són:

a) Ajudar els alumnes a organitzar-se i ser ordenats

b) Unificar criteris de presentació formal de les diferents assignatures

c) Alleugerir el pes de les motxilles

2. NORMATIVA:

1. Cada alumne tindrà una sola carpeta d’anelles o classificadora on guardarà tots els treballs de totes les assignatures corresponents al trimestre en curs.

2. La carpeta d’anelles o classificadora contindrà tants separadors com assignatures tingui cada alumne.

3. A la solapa de cada separador s’hi posarà una etiqueta on s’escriurà el nom de cada assignatura.

4. Al final de la carpeta, es recomana de posar-hi uns quants fulls en blanc per tal de tenir-los a mà a l’hora de classe. Serà responsabilitat de cada alumne preveure de no quedar-se’n sense.

5. Dins de cada apartat l’alumne hi posarà els fulls dels treballs ordinaris corresponents al trimestre en curs. Els corresponents a trimestres anteriors es trauran de la carpeta i es guardaran a casa; i només es portarà a classe quan ho demani el professor per tal de consultar els treballs de trimestres anteriors quan s’escaigui.

6. Cal evitar que la carpeta d’anelles o classificadora es converteixi en un arxivador on hi ha de tot.

7. Sempre que, a criteri del professor, es posi una nota al treball, es pot demanar que a casa la llegeixin i la signin confirmant que se n’han assabentat.

8. El conjunt íntegre del treball (o dossier) s’ha de mantenir en bones condicions de presentació fins a final de curs. El professor/a el pot demanar sempre que ho consideri oportú.

9. Enquadernació: si el gruix ho permet, es pot grapar; si el treball és gruixut, és preferible fer-ho amb enquadernadors o amb suport espiral.

 TREBALLS DOSSIER:

 

a. S’utilitzaran fulls foli de quadrícula petita (4 x 4mm) de 4 o 16 forats.

b. Els fulls (no les pàgines!) s’hauran de numerar a la part inferior.

c. L’espai interlineal habitual serà: entre línia i línia escrita, una en blanc. Es recomana que, en iniciar un paràgraf, es faci un sagnat o bé es deixi més espai entre paràgrafs.

d. Per separar cada un dels apartats (els diversos paràgrafs en un escrit qualsevol, o els diferents exercicis de matemàtiques, naturals,…) es deixaran dues o tres línies en blanc en lloc d’una.

e. Quant a la data, s’ha d’escriure cada dia, justificada a l’extrem dret de cada full.

f. Els títols s’escriuran de manera diferenciada de la resta del text (majúscula, negreta, subratllat, etc.). De la mateixa manera, els subtítols es diferenciaran dels títols. Seguirem un mateix criteri al llarg de tot el treball (o apunts); no és correcte canviar contínuament (coherència tipogràfica)!

g. Cal deixar marges als quatre costats del full. Atenció: hi ha fulls que tenen el marge esquerre indicat; en aquest cas, només caldrà deixar uns quadres en blanc.

h. Per escriure, i com a norma general, es farà servir un bolígraf blau o negre; no es poden utilitzar retoladors, o altres estris que traspassin el paper. L’altre material d’escriptura per fer els diferents exercicis, els indicarà el professor/a en les respectives àrees.

i. Per esmenar una errada s’hi pot fer una ratlla a sobre (palaures), o bé es pot utilitzar el corrector (“típp-ex”). Atenció: el corrector es pot usar, però no se’n pot abusar! Les ratlles es faran sempre fent servir el regle.

j. La deficient presentació dels treballs (mala lletra, ratlles sense regle, excessius esborralls, fulls esparracats…) podrà comportar la repetició total o parcial de l’exercici o del full.

 

Presentació de treballs fets a ordinador

LA PRESENTACIÓ:

* S’utilitzaran fulls DIN A4, escrits a ordinador i només a una cara.

* Els fulls estaran numerats a la part inferior de cada full.

* L’espai interlineal serà d’1,5 punts, i la lletra serà tipus Arial o Times New Roman i d’11 ó 12 punts.

* Deixar espai en blanc per separar cada un dels apartats i capítols. Orientativament: separar apartats amb 12p i els capítols 24p.

* A l’inici de cada paràgraf, cal tabular o deixar un espai més en blanc.

* Els títols s’escriuran de forma que destaquin de la resta de la lletra. Per exemple: en negreta, o bé en diferents mides i aspectes. Cal seguir un mateix criteri al llarg de tot el treball sense abusar dels canvis de lletres i/o colors (coherència tipogràfica).

* Cal que hi hagi uns marges adequats, que trobaràs predeterminats al teu ordinador. Si s’escau, pots modificar-los, però sense que mai no siguin inferiors a 3 cm.

* Cada part del treball ha de tenir una llargada adequada al que li correspon; per exemple, una introducció no tindrà tres fulls, però tampoc cinc línies. Cal separar bé els diferents apartats.

* Gràfics, dibuixos, fotografies: es poden col·locar entre les activitats, posant un text de suport al peu de cada un d’ells, o bé al final (annex) numerant el peu de fotografia i prèvia referència en el treball. Aquest text explicatiu s’escriurà amb una lletra més petita. Cal no fer abús de les fotocòpies; mirar que tots o la majoria dels gràfics siguin originals.

LES PARTS D’UN TREBALL:

a) Portada: Hi haurà el títol del treball centrat i amb una tipografia clara i discreta (el títol ha de ser adequat al contingut del treball). Els cognoms i el nom, per ordre alfabètic dels autors i el grup classe, la matèria i la data de lliurament, caldrà situar-los a la part inferior dreta del full.

b) Índex: S’hi ha de senyalar la pàgina en què s’inicia cada apartat, usant taules dinàmiques

c) Introducció: És la part inicial del treball i ha d’estimular a llegir la resta del text. Quin objectiu té: aprofundir sobre algun aspecte, mostrar una qüestió des d’un punt de

vista diferent, explicar un descobriment personal, etc. Explicar la metodologia utilitzada, comentar els continguts del treball.

d) Cos del treball: Constitueix la part fonamental del treball i ens dóna a conèixer el seu contingut. Serà útil distribuir el text en apartats; ens hem d’assegurar que cada divisió tingui sentit per si mateixa i mantingui certa unitat amb la resta dels apartats.

e) Conclusió: Sorgeix com a conseqüència dels arguments exposats en el treball: utilitat, interès, coses que hem après, opinió personal…

f) Webgrafia / Bibliografia amb el següent format:

* Webgrafia: Direcció web i [data de consulta]

Exemple: es.wikipedia.org/wiki/Webgraf%C3%ADa [3 de juliol de 2015]

* Bibliografia: COGNOMS, Nom de l’autor (o inicial). Títol. Número d’edició (si no és la primera). Lloc d’edició: Editorial, any de publicació. Número de pàgina consultada

Exemple: GOMBRICH, E. H. La historia del arte. 16 ed. Madrid: Paidon Press Limited, 2011. Pàg. 214

g) Annex: Servirà per presentar totes aquelles il·lustracions, gràfiques, dibuixos, fotografies, postals, etc. a les quals heu fet referència al llarg del treball. Cada element de l’annex, ha de tenir un peu que expliqui breument què és. També ha d’estar numerat per tal de poder referenciar-ho en el treball. Si es creu oportú, no se’n posarà. L’annex ha de seguir la paginació del treball.

ORTOGRAFIA: Es valorarà l’ortografia en tots els treballs.