El PAT és el programa d’acció tutorial que inclou una sèrie d’activitats en les quals intervenen alumnes, pares i mestres. Els objectius bàsics del PAT són:

1. Conèixer i valorar la persona de l’alumne.

2. Dinamitzar la vida socioafectiva del grup-classe.

3. Orientar personalment els alumnes d’acord amb els principis d’individualització.

4. Adquirir hàbits d’ordre, higiene i salut.

5. Transmetre els valors del Caràcter Propi

6. Orientar escolarment el procés evolutiu de l’aprenentatge.

7.Orientar professionalment i vocacionalment des de l’inici de la vida acadèmica fins l’etapa postobligatòria.

8. Assimilar els coneixements i les habilitats–estratègies de l’aprenentatge.

9. Orientar el grup.

10. Fer les corresponents adequacions curriculars.

11. Optimitzar l’intercanvi d’informació entre les famílies i el centre, tot afavorint la seva col·laboració i participació

La consecució del PAT es fa possible a través de les següents estratègies:

Tutor/a:

És el/la professor/a responsable del grup classe. Porta a terme un treball conjunt d’aula, a través del crèdit comú de tutoria un cop a la setmana, a més de la tutoria individual i la relació familiar d’un grup d’alumnes, fent el seu seguiment formatiu.

Cotutor/a:

És el/la professor/a encarregat/da del seguiment del procés formatiu dels alumnes al seu càrrec, mitjançant la tutoria individual i la relació periòdica amb la família.

En acabar l’ESO el tutor/a i cotutor/a són els encarregats d’orientar, en diàleg amb la família i el propi alumne, l’elecció del seu futur acadèmic i professional.

L’atenció a la diversitat:

L’equip d’atenció a la diversitat organitza les activitats acadèmiques per tal d’afavorir una millor atenció personalitzada segons les necessitats educatives dels alumnes.

Les seves estratègies passen per l’organització de grups flexibles, i d’atencions individualitzades.