L’avaluació de l’alumnat

L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes d’ESO té en compte els següents criteris:

  • Contínua amb una observació sistemàtica del procés d’aprenentatge en cadascuna de les matèries per part del professorat.
  • Integradora en relació amb el tipus de contingut de les àrees.
  • Globalitzadora amb una visió de tot el procés formatiu i progrés de l’alumne al llarg de l’etapa.
  • Criterial seguint l’aprenentatge significatiu de l’alumne.

Els referents per a l’avaluació són les competències que determina el Decret 187/2015, que indiquen el sentit general en què han de progressar els alumnes que es vinculen als criteris d’avaluació que s’estableixen per a cada matèria en cada nivell.

Els criteris d’avaluació i de promoció els trobareu a la pàgina web del Centre una vegada estiguin aprovats pel claustre de professors de l’etapa.

Cada alumne és avaluat trimestralment per l’equip docent, format pel conjunt de Professors que intervenen en el seu procés d’aprenentatge coordinats pel professor tutor. L’equip docent actua de forma col·legiada d’acord als criteris abans esmentats. Per tant, tot i que hi haurà uns mínims comuns exigibles, l’avaluació no es fa en termes comparatius dels rendiments, actituds i resultats dels alumnes, sinó en funció de les competències bàsiques, circumstàncies i realitats personals de cadascú i s’estableixen mesures formatives per superar trimestralment les mancances.

El professorat no pot assegurar uns resultats satisfactoris de l’alumnat al final de curs o etapa, si el mateix alumnat no mostra interès (actitud positiva) davant totes les tasques formatives: acadèmiques, de convivència i personals.

Respecte a les qualificacions, van expressades, AE(Assoliment Excel·lent), AN (Assoliment Notable), AS (Assoliment Satisfactori) i AI (Assoliment Insuficient).

Promoció de curs: Els alumnes, amb matèries no superades mitjançant l’avaluació contínua, tenen dret a realitzar una prova extraordinària, al setembre, de cada matèria. Per accedir al curs següent cal que les qualificacions de totes les matèries siguin positives, amb dues excepcions com a màxim, en cas contrari ha de romandre un any més al mateix curs.

En acabar l’etapa d’ ESO els alumnes amb resultats satisfactoris en totes les àrees optaran al títol de GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria) el qual els faculta pels estudis posteriors de Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà.

A principis de curs hi haurà l’avaluació inicial que és prescriptiva durant el primer trimestre en tots els cursos de l’ESO.

Durant el mes de febrer de 2019 es faran les proves d’avaluació de competències bàsiques de l’etapa d’ ESO previstes per a 4t curs.

Durant el curs es donaran a les famílies tres informes. El 1r i el 2n a través de la plataforma Sallenet i el tercer en format paper demanant hora prèviament a través del correu electrònic (doodle).