Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria:

 • L’ordenació del currículum de l’educació secundària obligatòria s’estableix d’acord amb un model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter
 • La finalitat de l’educació secundària obligatòria és l’assoliment de les competències clau per part dels alumnes. Aquestes competències estan agrupades en el currículum per àmbits de coneixement (agrupacions de matèries que comparteixen competències bàsiques, continguts i orientacions metodològiques) de la següent manera:

 

 • Àmbit lingüístic:

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengües estrangeres

Aranès

Llatí

 • Àmbit matemàtic

Matemàtiques

 • Àmbit cientificotecnològic

Ciències de la naturalesa: física i química

Ciències de la naturalesa: biologia i geologia

Ciències de la naturalesa: ciències aplicades a l’activitat professional

Tecnologia

Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

 • Àmbit social

Ciències socials: geografia i historia

Cultura clàssica

Economia

Emprenedoria

 • Àmbit artístic

Música

Educació Visual i Plàstica

 • Àmbit de l’educació física

Educació física

 • Àmbit de cultura i valors

Cultura i valors ètics

Filosofia

Religió

 • Àmbit digital

Transversal a totes les matèries

 • Àmbit personal i social

Transversal a totes les matèries

 

Dins les matèries hi trobem el que el currículum anomena dimensions (blocs on s’agrupen les competències segons criteris curriculars) i que seran pel curs 2017-18, els principals objectes  d’avaluació.

Els resultats de l’avaluació d’aquestes dimensions vindran expressats de la següent manera:

NA: No assoliment

AS: Assoliment satisfactori

AN: Assoliment notable

AE: Assoliment excel·lent

Així mateix també vindrà expressada de la mateixa manera, la nota global de la matèria que sortirà de la mitjana aritmètica dels resultats de les diferents dimensions associades a aquesta.

L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes d’ESO té en compte els següents criteris:

* Contínua amb una observació sistemàtica del procés d’aprenentatge en cadascuna de les matèries per part del professorat.

* Integradora en relació amb el tipus de contingut de les àrees.

* Globalitzadora amb una visió de tot el procés formatiu i progrés de l’alumne al llarg de l’etapa.

* Criterial seguint l’aprenentatge significatiu de l’alumne.

Cada alumne és avaluat trimestralment per l’equip docent, format pel conjunt de Professors que intervenen en el seu procés d’aprenentatge coordinats pel professor tutor. L’equip docent actua de forma col·legiada. Per tant, tot i que hi haurà uns mínims comuns exigibles, l’avaluació no es fa en termes comparatius dels rendiments, actituds i resultats dels alumnes, sinó en funció de les competències bàsiques, circumstàncies i realitats personals de cadascú i s’estableixen mesures formatives per superar trimestralment les mancances.

El professorat no pot assegurar uns resultats satisfactoris de l’alumnat al final de curs o etapa, si el mateix alumnat no mostra interès (actitud positiva) davant totes les tasques formatives: acadèmiques, convivencials i personals.

Promoció de curs: Els alumnes, amb matèries no superades mitjançant l’avaluació contínua, tenen dret a realitzar una prova extraordinària, al setembre següent, de cada matèria. Per accedir al curs següent cal que les qualificacions de totes les matèries siguin positives, amb dues excepcions com a màxim, en cas contrari ha de romandre un any més al mateix curs.

En acabar l’etapa d’ ESO els alumnes amb resultats satisfactoris en totes les àrees optaran al títol de GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria) el qual els faculta pels estudis posteriors de Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Durant el mes de febrer de 2018 es faran les proves d’avaluació de competències bàsiques de l’etapa d’ ESO previstes per a 4t curs.