CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS A L’ETAPA DE SECUNDÀRIA

 

Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria:

La finalitat de l’educació secundària obligatòria és l’assoliment de les competències clau per part dels alumnes. Aquestes competències estan agrupades en el currículum per àmbits de coneixement (agrupacions de matèries que comparteixen competències bàsiques, continguts i orientacions metodològiques) de la següent manera:

  • Àmbit lingüístic:

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengües estrangeres

Aranès

Llatí

  • Àmbit matemàtic

Matemàtiques

  • Àmbit cientificotecnològic

Ciències de la naturalesa: física i química

Ciències de la naturalesa: biologia i geologia

Ciències de la naturalesa: ciències aplicades a l’activitat professional

Tecnologia

Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

  • Àmbit social

Ciències socials: geografia i historia

Cultura clàssica

Economia i Emprenedoria

  • Àmbit artístic

Música

Educació Visual i Plàstica

  • Àmbit de l’educació física

Educació física

  • Àmbit de cultura i valors

Cultura i valors ètics

Filosofia

Religió

  • Àmbit digital

Transversal a totes les matèries

  • Àmbit personal i social

Transversal a totes les matèries

 

Dins les matèries hi trobem el que el currículum anomena dimensions (blocs on s’agrupen les competències segons criteris curriculars) i que seran pel curs 2017-18, els principals objectes  d’avaluació.

Els resultats de l’avaluació d’aquestes dimensions vindran expressats de forma numèrica.

La nota global de la matèria sortirà de la mitjana aritmètica dels resultats de les diferents dimensions associades a aquesta, i suposarà un 90% de la nota. L’altra 10% surt de la nota d’actitud.

S’expressarà de la següent manera:

NA: No assoliment ( entre 1 i 4.9)

AS: Assoliment satisfactori (entre 5 i 6.9)

AN: Assoliment notable (entre 7 i 8.9)

AE: Assoliment excel·lent ( entre 9 i 10)

 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes d’ESO té en compte els següents criteris:

* Contínua amb una observació sistemàtica del procés d’aprenentatge en cadascuna de les matèries per part del professorat.

* Integradora en relació amb el tipus de contingut de les àrees.

* Globalitzadora amb una visió de tot el procés formatiu i progrés de l’alumne al llarg de l’etapa.

* Criterial seguint l’aprenentatge significatiu de l’alumne.

Cada alumne és avaluat trimestralment per l’equip docent, format pel conjunt de Professors que intervenen en el seu procés d’aprenentatge coordinats pel professor tutor. L’equip docent actua de forma col·legiada. Per tant, tot i que hi haurà uns mínims comuns exigibles, l’avaluació no es fa en termes comparatius dels rendiments, actituds i resultats dels alumnes, sinó en funció de les competències bàsiques, circumstàncies i realitats personals de cadascú i s’estableixen mesures formatives per superar trimestralment les mancances.

El professorat no pot assegurar uns resultats satisfactoris de l’alumnat al final de curs o etapa, si el mateix alumnat no mostra interès (actitud positiva) davant totes les tasques formatives: acadèmiques, convivencials i personals.

Recuperacions:

  • Els alumnes que suspenguin alguna matèria, poden intentar recuperar-la durant el trimestre següent

Promoció de curs: Els alumnes, amb matèries no superades mitjançant l’avaluació contínua, tenen dret a realitzar una prova extraordinària, al setembre següent, de cada matèria. Per accedir al curs següent cal que les qualificacions de totes les matèries siguin positives, amb dues excepcions com a màxim, en cas contrari ha de romandre un any més al mateix curs.

En acabar l’etapa d’ ESO els alumnes amb resultats satisfactoris en totes les àrees optaran al títol de GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria) el qual els faculta pels estudis posteriors de Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Durant el mes de febrer de 2018 es faran les proves d’avaluació de competències bàsiques de l’etapa d’ ESO previstes per a 4t curs.