ESQUEMA DEL SISTEMA EDUCATIU

Portapapeles01

 

 

 

 

 

 

 

1.    DISTRIBUCIÓ DE LES MATÈRIES PER CURSOS

Un cop acabada l’Educació Primària s’inicien els ensenyaments de Secundària Obligatòria (ESO) que consta de quatre cursos escolars.

Pel que fa a PRIMER, SEGON I TERCER CURS la distribució de MATÈRIES (segons LOMCE) és la següent :

Llengua catalana i literatura Educació visual i plàstica (2n i 3r)
Llengua castellana i literatura Música (1r i 3r)
Llengua estrangera Tecnologia
Matemàtiques Optatives (FAIG)
Ciències de la naturalesa Tutoria
Ciències socials: geografia i història Religió
Educació física Treball de síntesi (FAIG)
Hora complementària

 

En el tercer curs la matèria de Ciències de la naturalesa es desdobla en Biologia i Geologia; i en Física i Química.

Pel que fa a QUART CURS, les matèries es distribueixen en:

Matèries comunes Matèries optatives
(l’alumne les ha de fer totes) (l’alumne n’ha de cursar tres)
Llengua catalana i literatura Biologia i geologia+ CA
Llengua castellana i literatura Educació visual i plàstica
Llengua estrangera (anglès) Física i química
Matemàtiques TIC
Ciències socials: geografia i història Llatí
Educació física Segona llengua estrangera
Religió Tecnologia
Projecte de recerca (FAIG) Economia + Emprenedoria
Tutoria Ciències Aplicades
Filosofia

 

L’alumne ha de cursar tres assignatures optatives, segons l’itinerari o els estudis posteriors que vol escollir.

2.    EL PROJECTE FAIG

Dins el programa innovador DESTI de la Salle Catalunya on es treballa el desenvolupament i estimulació de les intel·ligències de l’alumne mitjançant els projectes ULISES, OPTIMIS, CREA, IRATI , fets durant les etapes anteriors, s’aplicarà a tota l’etapa d’Educació Secundària.

En els projectes anteriors s’ha anat preparant, es preserva i s’ensenya un camí metodològic. Ara, en el projecte FAIG, s’actua. S’actua per respondre a unes necessitats de futur, per créixer com a persona, per aprendre per ensenyar i ensenyar per aprendre; a més aconseguint que l’alumne adquireixi les competències de ser innovador, crític, creatiu, emprenedor, flexible, comunicador, gestor del coneixement i gestor de la tecnologia. A tercer d’ ESO s’imparteix l’emprenedoria, una nova metodologia que impulsa i desenvolupa les idees que puguin sorgir dels nostres alumnes. A quart d’ ESO s’aplica la metodologia d’aprenentatge-servei.

Es realitza, amb el vist i plau del Departament d’Ensenyament, durant tres hores setmanals de 1r a 3r d’ESO, i de 2 en el cas de 4t d’ESO, en grups de quatre alumnes tutoritzats per un professor i inclou una part curricular de les matèries integrades de català, castellà, socials i anglès, que formen la part social-humanística i matemàtiques, naturals i tecnologia, que formen la part tècnico-científica. De setembre a finals de gener, uns grups treballen la part científica i els altres, la humanística. Després, de febrer a juny, a l’inrevés.

L’avaluació del projecte constarà d’una valoració dels coneixements adquirits, de les competències desenvolupades i de les actituds i valors manifestats.

 

El Projecte FAIG a quart d’ESO, està encaminat a l’Aprenentatge Servei. Proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat, en un sol projecte ben articulat on els participants aprenen tot treballant en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

El Servei:

  • Es basa en la detecció d’una necessitat real de l’entorn
  • Requereix un treball en xarxa amb altres entitats i institucions de la comunitat
  • Està inspirat en un sentit de reciprocitat, no de paternalisme o segregació

A partir de diverses ofertes o dels interessos dels alumnes, es triarà una entitat, associació o institució per poder desenvolupar l’APS corresponent.

3.    ÀMBITS I TIPUS DE MATÈRIES

L’acció formativa i els aprenentatges que es deriven del conjunt de les àrees d’ESO, s’estructura en tres àmbits:

  • Àmbit Científic-Tecnològic: amb les matèries de Matemàtiques, Ciències experimentals i Tecnologia.
  • Àmbit Humanístic: amb les matèries de Llengües, Socials, Religió i Tutoria.
  • Àmbit de l’Expressió: amb les matèries d’Educació física, Educació musical i Educació visual i plàstica.

Hi ha dos tipus de matèries:

  • Les matèries comunes: les fixa l’Administració i són les mateixes i obligatòries per a tots els alumnes. El seu objectiu és garantir una formació de base comuna.

Com a col·legi cristià, la matèria de Religió es considera d’opció obligatòria i es reparteix al llarg de tot el curs de manera semblant a les matèries comunes.

La matèria de Tutoria també és considerada matèria comuna (vegeu-ne l’apartat corresponent).

  • Les matèries optatives: tenen com a finalitat ajudar l’alumne a consolidar i ampliar els coneixements i capacitats dels tres àmbits esmentats, atenent les seves necessitats, interessos i motivacions, s’escullen amb l’ajut del tutor/a i dels pares. Hi ha les matèries compactades a 4t d’ESO, impartides per un únic professor i computant com dues matèries amb dues notes avaluables, que permetran l’acreditació de la doble opció aplicada i acadèmica, si s’escau.

Elecció de les matèries optatives:

L’alumnat de 1r, 2n i 3r cursos no ha d’escollir matèries optatives ja que queden contemplades dins del projecte FAIG.

L’alumnat de 4t curs ja ha fet prèviament l’elecció de les seves optatives abans de finalitzar el curs 2018-2019.

4.    TREBALL COOPERATIU

La finalitat és que els seus membres aprenguin junts i s’ajudin a aprendre realitzant una producció en comú on cada component desenvolupi un rol específic, unes habilitats, i segueixi un procés, a la vegada diferenciat i complementari, tan necessari com els de la resta dels components del grup.

5.    CO-TEACHING

Dos professors impartiran la classe de Matemàtiques a un mateix grup i espai. Té com a objectiu un ensenyament conjunt que recolza la pràctica col·laborativa entre professionals i una millor atenció als alumnes.