Metodologies

Definim “metodologia” com un conjunt estructurat de procediments i de tècniques que serveixen per arribar a una finalitat determinada.

Es tracta de prendre decisions que responguin a les qüestions de: què, a qui, per què, quan i com ensenyem.

Aquestes decisions es prenen en equip i les adeqüem, el més possible, a la realitat dels processos d’aprenentatge.

Línies d’acció:

 • Possibilitar la participació dels/de les alumnes en l’organització del centre considerant els seus interessos i possibilitats.
 • Les NOFC estableixen la participació dels alumnes en l’organització escolar, a través del consell de classe i del consell escolar.
 • Una metodologia centrada en el descobriment i el constructivisme de manera que els alumnes iniciïn progressivament l’adquisició dels seus aprenentatges.
 • Intervenció educativa del professor basada en la mediació que afavoreixi la incorporació de les experiències viscudes pels alumnes com a objecte de formació.
 • Diàleg amb els alumnes durant les explicacions, repàs de temes anteriors, associació de temes, globalització dins l’àrea, interdisciplinarietat, ús de tècniques específiques, com a mitjans que ajuden a desenvolupar l’aprenentatge significatiu.
 • Promoure l’adquisició i l’adequat desenvolupament d’estratègies de recerca i planificació en els processos d’aprenentatge.
 • Presentació de models per a l’elecció o creació de materials, proporcionant pautes i facilitant informació prèvia al treball dels alumnes.
 • Estratègies a seguir amb els alumnes atenent la diversitat i els treballs de grup.
 • Situació, finalitat i funció de cada modalitat d’agrupació.
 • El paper que hi juguen en cadascuna d’elles els alumnes del grup classe.
 • Consideració de les activitats i respostes de tot l’alumnat.