En el quadre següent teniu la relació dels serveis que el nostre col·legi ofereix a les famílies en l’etapa d’educació primària, així com les corresponents quotes. Per al vostre govern, us donem una breu explicació del seu contingut:

  • Advertiment: les quotes mensuals estan calculades segons els dies lectius del curs, descomptant també els dies festius.

ENSENYAMENT REGLAT:

Aquest concepte correspon al conjunt d’activitats pedagògiques que es desenvolupen de setembre a juny durant cinc hores diàries.

En aquesta etapa el col·legi és un centre concertat per la Generalitat i per aquest concepte l’ensenyament és gratuït.

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA:

És el conjunt d’activitats que els alumnes realitzen a l’escola en horari lectiu, a més de l’ensenyament reglat. De setembre a juny una hora diària.

QUOTA DIGITAL:

Aquest concepte comprèn les despeses derivades de la digitalització de cadascuna de les aules i de l’accés WIFI des de tots els espais de l’escola.

MATERIAL DIDÀCTIC FUNGIBLE:

Les característiques d’aquests ensenya-ments demanen unes despeses de materials didàctics del conjunt de les àrees i activitats específiques d’aquestes etapes, comuns a tots els alumnes i que cal cobrir al llarg del curs. A primària es cobra al setembre juntament amb la factura de llibres de text.

INFORME PSICOTÈCNIC:

El centre realitza un informe psicotècnic als alumnes de 2n. i 6è. que ens permet determinar el procés d’aprenen-tatge i de maduració personal en els àmbits acadèmics i facilita, a pares i mestres, una informació sobre l’evolució dels alumnes. Només es cobra als alumnes dels nivells que el realitzen.

ASSEGURANÇA ESCOLAR:

El Col·legi té contractada una assegu-rança amb «Companyia AXA d’assegu-rances» a través del Grup SIMON de Girona. En cas d’accident en el centre o realitzant activitats organitzades, sigui pel col·legi o per l’AMPA, aquesta asseguran-ça cobreix les cures d’urgència, així com el seguiment posterior fins a determinats límits segons els casos. La quota es paga en el rebut del mes d’octubre.

TRANSPORT ESCOLAR:

El Col·legi compta amb el Servei de transport escolar organitzat pel Consell Comarcal del Gironès. El Col·legi té cura del control i seguiment dels alumnes que en fan ús a l’arribada del matí. El pagament del Transport Escolar es fa directament al Consell Comarcal.

 

CONCEPTE

10 mesos (setembre a juny)

Ensenyament reglat Gratuït
Activitats Complementàries

68 €

Quota digital

  10 €

Resum quotes mensuals (setembre a juny)

     78,00 €

   

1 a l’any

Informe Psicotècnic de 2n d’EP

(es cobra en rebut del mes posterior a la realització de les proves)

33 €

Informe Psicotècnic de 6è d’EP

(es cobra en rebut del mes posterior a la realització de les proves)

36,00 €

Material Didàctic i Fungible específic

(A Primària es cobra en factura dels llibres a setembre)

36 €

Assegurança escolar d’accidents (rebut el mes d’octubre)

21,00 €

Biblioteca escolar (1r i 2n)

 

35,00

 

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR:

Comença el mateix dia 14 de setembre. Els alumnes que en facin ús, a partir de 3r d’EP, podran disposar d’un lloc per a llegir/estudiar/fer deures. Tots, a més, disposen d’un lloc per a jocs als patis, amb la presència i control de professors del col·legi. És important que les famílies confirmin l’ús d’aquest servei a Secretaria abans del dia 14.

El preu està calculat i repartit en 10 mesos, segons els dies lectius previstos per a aquest curs escolar. Els alumnes inscrits ho fan per tot el curs escolar. En cas de baixa del servei, la família haurà d’abonar la diferència, com si hagués adquirit el tiquet diari de tots els dies que s’ha quedat l’alumne al menjador, i només podrà inscriure’s de nou seguint la modalitat del tiquet diari. Cal avisar a la Secretaria del col·legi un mes abans de la baixa. Els dies previstos de les sortides escolars ja estan exclosos del preu.

En situacions excepcionals parleu amb la direcció del centre.

En cas de mal comportament i incompliment de la normativa, l’escola es reserva el dret de no permetre l’accés a aquest servei.

També, de manera puntual, les famílies poden adquirir el tiquet d’un dia, a la Secretaria del col·legi, en aquest cas, és convenient demanar-ho el dia abans o a primera hora del matí del mateix dia.

A l’inici de cada mes es reparteix el llistat dels menús corresponents. En cas que algun nen o nena necessiti seguir una dieta específica durant uns dies, per causa de malaltia, cal que avisin al tutor/a o al coordinador/a perquè ho facin saber al servei de cuina.

10 mesos (set. a juny)

Servei de menjador per a tot l’any

123,00 €

1 tiquet/dia

Tiquet diari de Menjador

8,20 €

1 mes

Tiquet mensual

132,50 €

Bono 10

Abonament 10 tiquets

72,5 €


Funcionament del Bono10 de menjador: s’ha de comprar a secretaria. Cada vegada que es vulgui utilitzar, s’haurà d’anar a secretaria a segellar-lo, abans de les 9h. En qualsevol altre cas s’haurà de pagar els 8’20€ del tiquet normal.

 

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI «LA SALLE»:

Totes les famílies dels nostres alumnes són membres de dret de l’Associació de Pares. Col·laboren en les activitats que realitzen i gaudeixen dels serveis que aquesta ofereix als alumnes i pares en horari extraacadèmic.

La quota de l’Associació per al curs 2015-2016 és de 46,80 €/any. El rebut s’ha passat a les famílies entre els mesos de juny i setembre.

L’APA gestiona tota una sèrie de serveis escolars i extraescolars sense els quals moltes des les coses que es fan no es podrien dur a terme. Algunes d’aquestes gestions tenen a veure, per exemple, amb la socialització de llibres, amb la venda dels xandalls i les bates, amb l’organització de les activitats extraescolars i altres actes puntuals al llarg del curs escolar. L’assemblea ordinària anual és el moment ordinari de donar comptes de les seves actuacions.

Només les famílies que estiguin al dia en el pagament d’aquesta quota rebran els ajuts que l’AMPA estableix i podran gaudir dels serveis que ella organitza o contribueix a subvencionar. En cas contrari serà la família qui s’haurà de fer càrrec de les despeses que suposi fruir d’aquests serveis.