Avaluació – Primària

Per fer aquesta avaluació ens basem en l’ordre EDU 296/2008, que estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària en el qual s’hi esmenten els criteris d’avaluació de cada àrea i en l’assoliment de les competències bàsiques.

Els criteris d’avaluació i de promoció els trobareu a la pàgina web del Centre una vegada estiguin aprovats pel claustre de professors de l’etapa.

Dues avaluacions externes estan previstes per a la primària. Per una banda l’avaluació diagnòstica a 3r curs i la prova de competències bàsiques a 6è.

Es tenen en compte els progressos de l’alumne segons la seva situació inicial i final en el procés d’aprenentatge.

La comissió d’avaluació, formada pels mestres que intervenen en l’acció docent dels alumnes, determina l’avaluació final i la promoció dels alumnes.

L’avaluació de l’alumnat té tres moments fonamentals: inicial, del procés (o seguiment) i final.

  1. AVALUACIÓ INICIAL

Proves objectives a l’inici de cada curs escolar que serveixen per informació als mestres.

Aquestes proves determinen el lloc de partença i d’orientació del procés d’ensenyament aprenentatge i són la base per l’inici dels grups flexibles.

  1. AVALUACIÓ DEL PROCÉS (o de seguiment).

Per tal de poder anar incidint en el procés dels alumnes, té per finalitat observar, interpretar i millorar de manera contínua els progressos de l’alumne.

Es tracta que tant l’alumne com els seus pares siguin conscients dels seus avenços i alhora de les seves dificultats per a poder fer les modificacions necessàries. Només té sentit l’avaluació si incideix positivament en el procés d’aprenentatge.

Una vegada cada trimestre es comentarà el procés de cada grup d’alumnes per part de l’equip de mestres en sessió d’avaluació.

  1. AVALUACIÓ FINAL

A la sessió d’avaluació de final de curs la Junta d’avaluació decideix els casos en què es creu convenient fer romandre algun alumne un any més en el curs. La decisió de la Junta és vinculant i d’obligat compliment. S’informa els pares i es valora la solució més adient en cada cas.

 

La qualificació global del curs segons la Llei és:

AE= Assoliment Excel·lent       

AN= Assoliment Notable       AS= Assoliment Satisfactori      NA= No Assolit

 

 

Durant el curs es donaran a les famílies tres informes. El 1r i el 2n a través de la plataforma Sallenet i el tercer en format paper demanant hora prèviament a través del correu electrònic ( doodle).