PAT (Pla d’Acció Tutorial) – Primària

 

Globalment els objectius que es pretenen són:

 1. Conèixer i valorar la persona de l’alumne.
 2. Dinamitzar la vida socioafectiva del grup – classe.
 3. Orientar personalment els alumnes d’acord amb els principis d’individualització.
 4. Adquirir hàbits d’ordre, higiene i salut.
 5. Transmetre els valors del Caràcter propi.
 6. Orientar escolarment el procés evolutiu de l’aprenentatge.
 7. Orientar professionalment i vocacionalment des de l’inici de la vida acadèmica fins l’etapa post-obligatòria.
 8. Assimilar coneixements i habilitats -estratègies de l’aprenentatge.
 9. Orientar el grup.
 10. Fer les corresponents adequacions curriculars.
 11. Optimitzar l’intercanvi d’informació entre les famílies i el centre, tot afavorint la seva col·laboració i participació

La consecució del PAT es fa possible gràcies a l’acció coordinada de tot l’equip de mestres de l’etapa; i concretament dels mestres tutors, els quals assumeixen la responsabilitat del seguiment d’un grup classe, mitjançant l’hora de tutoria.

 1. LA TUTORIA:

És el treball conjunt d’aula, un cop a la setmana on el tutor o tutora responsable del grup classe porta a terme una acció docent encaminada a assolir els objectius proposats a inici de curs.

El tutor/a és també el responsable del seguiment del procés formatiu dels alumnes al seu càrrec, mitjançant la tutoria individual i la relació periòdica amb la família, especialment a través de les entrevistes.

El tutor o la tutora dirigeix cada sessió d’avaluació del seu grup classe i informa posteriorment a la família i al propi alumne dels resultats del seu procés formatiu.

 1. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

2.1. El Departament d’atenció a la diversitat juntament amb els altres mestres organitza les activitats acadèmiques de manera que afavoreixin una millor atenció personalitzada segons les necessitats educatives dels alumnes.

A tal fi, s’estructuren els grups flexibles i les atencions individualitzades quan es requereixin. Aquest suport es pot donar tant dins com a fora de l’aula. Igual com també s’estructura l’aprenentatge mitjançant el treball cooperatiu.

2.2. L’escola també disposa d’una Aula d’acollida, preparada per atendre els alumnes d’incorporació tardana.

2.3 L’escola també disposa d’una psicòloga per atendre a tots els alumnes que ho necessiten.