Globalment els objectius que es pretenen són:

 1. Conèixer i valorar la persona de l’alumne.
 2. Dinamitzar la vida socioafectiva del grup – classe.
 3. Orientar personalment els alumnes d’acord amb els principis d’individualització.
 4. Adquirir hàbits d’ordre, higiene i salut.
 5. Transmetre els valors del Caràcter propi.
 6. Orientar escolarment el procés evolutiu de l’aprenentatge.
 7. Orientar professionalment i vocacionalment des de l’inici de la vida acadèmica fins l’etapa post-obligatòria.
 8. Assimilar coneixements i habilitats -estratègies de l’aprenentatge.
 9. Orientar el grup.
 10. Fer les corresponents adequacions curriculars.
 11. Optimitzar l’intercanvi d’informació entre les famílies i el centre, tot afavorint la seva col·laboració i participació

La consecució del PAT es fa possible gràcies a l’acció coordinada de tot l’equip de mestres de l’etapa; i concretament dels mestres tutors, els quals assumeixen la responsabilitat del seguiment d’un grup classe, mitjançant l’hora de tutoria.

1. LA TUTORIA:

És el treball conjunt d’aula, un cop a la setmana on el tutor o tutora responsable del grup classe porta a terme una acció docent encaminada a assolir els objectius proposats a inici de curs.

El tutor/a és també el responsable del seguiment del procés formatiu dels alumnes al seu càrrec, mitjançant la tutoria individual i la relació periòdica amb la família, especialment a través de les entrevistes.

El tutor o la tutora dirigeix cada sessió d’avaluació del seu grup classe i informa posteriorment a la família i al propi alumne dels resultats del seu procés formatiu.

2. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

2.1. El Departament d’atenció a la diversitat juntament amb els altres mestres organitza les activitats acadèmiques de manera que afavoreixin una millor atenció personalitzada segons les necessitats educatives dels alumnes.

A tal fi, s’estructuren els grups flexibles i les atencions individualitzades quan es requereixin. Aquest suport es pot donar tant dins com a fora de l’aula. Igual com també s’estructura l’aprenentatge mitjançant el treball cooperatiu.

2.2. L’escola també disposa d’una Aula d’acollida, preparada per atendre els alumnes d’incorporació tardana.