Metodologies – Primària

  1. CRITERIS METODOLÒGICS

Definim metodologia com un conjunt estructurat de procediments i de tècniques que serveixen per arribar a una finalitat determinada.

Es tracta de prendre decisions que responguin a les qüestions de: què, a qui, per què, quan i com ensenyem.

Aquestes decisions es prenen en equip i les adeqüem, el més possible, a la realitat dels processos d’aprenentatge.

  1. LÍNIES D’ACCIÓ

– Una metodologia centrada en l’assoliment de les competències bàsiques.

– Promoure l’adquisició d’estratègies per a resoldre situacions diverses.

– Aplicar diverses estratègies d’agrupació d’alumnes atenent la diversitat.

Globalment, potenciem una metodologia que s’adapti a les peculiaritats de cada grup i de cada alumne per tal de permetre la gradual assimilació dels aprenentatges.

  1. APORTACIONS METODOLÒGI-QUES QUE OFEREIX EL CENTRE

Projecte Lector

 Les tasques d’ensenyament d’aquest aprenentatge tenen com a marc d’actuació la comprensió i l’expressió oral i escrita.

Lectura eficaç:    Pretén desenvolupar la capacitat i habilitat visual i la facilitat lectora (velocitat i comprensió).

20 minuts de lectura: Cada dia a les tardes de 15h a 15:20h tots els alumnes de primària dediquen 20 minuts a la lectura.

Grups Flexibles

Organització de grups d’alumnes amb la finalitat d’avançar en l’atenció a la diversitat dels mateixos, respectant el seu ritme de maduració i aprenentatge.

Desdoblament en Grups Flexibles en Llengua Catalana i Matemàtiques

Desdoblament en llengua catalana a  1r i de matemàtiques a 2n,3r,4t,5è i 6è fent servir l’estructura dels grups flexibles per consolidar, reforçar i ampliar els aspectes bàsics d’ aquestes assignatures.

Treball cooperatiu

Mètode habitual de treball a tota la Primària.

Snappets

Els alumnes de 3r a 5è utilitzen les Snappets com a complement d’aprenentatge a les matèries de català, castellà, matemàtiques i anglès. Aquesta eina permet que l’alumne aprengui d’una manera motivadora.

Projecte interdisciplinari

A tota la primària es treballa un projecte interdisciplinari sobre un tema que escull el grup classe.

Art

La plàstica es fa íntegrament en  llengua anglesa  a tots els cursos de primària.

HARA

Projecte per educar en la interioritat.

Programes innovadors: DESTÍ

Seguiment a l’Etapa d’aquests programes que tenen com a finalitat l’estimulació neuronal de l’alumne i la creativitat i l’àmbit psicomotor en tots els seus aspectes.

Projectes interdisciplinaris

Cada curs treballarà un projecte interdisciplinari que afectarà totes les àrees i servirà al mateix temps per donar rellevància al treball cooperatiu i el treball en competències bàsiques.

Càlcul mental

Activitats de matemàtiques destinades a millorar la rapidesa i la seguretat en el càlcul mental.

Informàtica (TIC)

Utilització de diferents programes informàtics com a eina motivadora, de repàs i assoliment de continguts, de pràctica, d’ampliació i d’autoavaluació. Introducció de la digitalització dins de l’aula de les SNAPPETS com a un nou recurs per motivar i ampliar continguts d’aprenentatge.

Programem les TIC (Tecnologies de la informació i de la comunicació) de manera progressiva amb un ampli ventall de programes.

L’escola disposa d’una plataforma i pàgina web pròpia, i s’ensenya als alumnes a utilitzar-la. Totes les aules estan equipades amb PDI (pissarra digital interactiva), connectades a Internet.

Sortides culturals

Les sortides proposades per l’escola pretenen el descobriment intuïtiu i progressiu de continguts d’aprenentatge, la motivació en els alumnes, la relació i convivència del grup  com a forma d’aconseguir un clima adequat i propici per a l’assoli-ment dels aprenentatges.

Els padrins de sisè

Els alumnes de sisè ajuden els nens i nenes de P5 d’educació infantil a millorar el seu aprenentatge de lectura.

Hores complementàries

1r : TIC, DESTÍ, Taller de Lectura i comprensió, Taller d’art, Taller d’expressió.

2n: TIC, DESTÍ, Taller de Lectura i comprensió, Taller d’art i taller d’ expressió.

3r i 4t: TIC, DESTÍ, taller d’art, Taller d’ expressió, Lectura i comprensió

5è : TIC, DESTÍ, Taller d’ expressió, Francès.

6è: TIC, DESTÍ, Taller d’ expressió, Francès