Avaluació – Infantil

Es fan dos INFORMES al llarg del curs on es reflecteixen els successius progressos dels alumnes.

El primer informe  durant el mes de febrer, EN FORMA DIGITAL.

El segon informe a final de curs, EN FORMA PAPER.

En aquests dos informes s’avaluarà de manera progressiva i individualitzada els següents aspectes:

  1. a)    Procés d’integració, desenvolupament psicomotriu i adquisició d’hàbits bàsics.
  2. b)   Progrés d’autonomia personal.
  3. c)    Desenvolupament de les capacitats en les àrees bàsiques.