Es fan dos INFORMES al llarg del curs on es reflecteixen els successius progressos dels alumnes.

El primer informe  durant el mes de febrer.

El segon informe a final de curs.

En aquests dos informes s’avaluarà de manera progressiva i individualitzada els següents aspectes:

a)    Procés d’integració, desenvolupament psicomotriu i adquisició d’hàbits bàsics.

b)   Progrés d’autonomia personal.

c)    Desenvolupament de les capacitats en les àrees bàsiques.