Els nostres objectius primordials són:

  • Fomentar el desenvolupament personal amb autonomia.
  • Adquirir els valors necessaris per conviure en societat.

L’acció educativa es basa en el treball en equip, respectant els diferents nivells de grups i individualitats personals. Procurem que l’alumne s’impliqui dins el cicle, no només amb el seu grup de classe, sinó que aprengui a integrar-se i participar-hi en tots els nivells.

Els objectius generals que pretenem aconseguir amb el PAT (Pla d’Acció Tutorial) es concreten en:

1.       Conèixer i valorar la persona de l’alumne/a.

2.       Dinamitzar la vida socioafectiva del grup – classe.

3.       Orientar personalment l’alumnat d’acord amb els principis d’individualització.

4.       Adquirir hàbits d’ordre, higiene i salut.

5.       Transmetre els valors del Caràcter Propi

6.       Orientar escolarment el procés evolutiu de l’aprenentatge.

  • 7.       Orientar professionalment i vocacionalment des de l’inici de la vida acadèmica fins l’etapa post obligatòria.

8.       Assimilar els coneixements i les habilitats – estratègies de l’aprenentatge.

9.       Orientar el grup.

10.     Fer les corresponents adequacions curriculars.

11.     Optimitzar l’intercanvi d’informació entre les famílies i el centre, tot afavorint la teva col·laboració i participació

 

Els Objectius concrets del PAT per a l’etapa d’Educació Infantil són els següents:

a) Pel que fa a l’atenció als alumnes el PAT pretén…

1.       Promoure una educació integral dels alumnes la qual potenciï al màxim el desenvolupament de totes les seves capacitats: cognitives, socials, relacionals, afectives, comunicatives i cognoscitives.

2.       Respectar les diferències individuals i mostrar estratègies d’ajuda i col·laboració mútua.

3.       Fer el seguiment del procés individual d’aprenentatge..

4.       Fomentar l’autonomia personal de l’infant tot proporcionant-li seguretat afectiva i estímuls per tal d’ajudar-lo en el seu procés maduratiu.

5.       Fomentar la integració de cada alumne dins del grup de l’etapa i de l’escola.

6.       Observar i avaluar la interacció interna dins del grup i el seu procés de maduració.

7.       Promocionar la participació dels alumnes permetent que el grup aprengui progressivament a organitzar-se i a modular conflictes de la vida quotidiana.

8.       Detectar i intervenir en cas de necessitats educatives especials.

9.       Potenciar els valors positius i cristians d’acord amb el caràcter propi de La Salle.

b) Pel que fa a la col·laboració amb les famílies, el PAT pretén…

1.       Facilitar l’intercanvi d’informació entre els pares/tutors i el col·legi.

2.      Promoure la col·laboració i la participació dels pares amb l’escola i a l’escola.

3.      Afavorir la continuïtat i la tasca en comú entre l’escola i la família.