Criteris d’Infantil

Criteris de Primària

Criteris de l’ESO 2018-2019

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 

 

LA SALLE CASSÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs 2018-2019


 

ÍNDEX:

Índex

 

 1. Criteris d’avaluació trimestral de l’actitud en les assignatures d’ESO.. 3
 2. Criteris d’avaluació de Matemàtiques. 3
 3. Criteris d’avaluació de Llengües (català, castellà, anglès, francèsi llatí) 5
 4. Criteris d’avaluació de Ciències experimentals (1r, 2n i 3r, i biologia i geologia 4t i física i química 4t) 8
 5. Criteris d’avaluació de Ciències socials. 9
 6. Criteris d’avaluació d’Educació física. 10
 7. Criteris d’avaluació de Tecnologia. 13
 8. Criteris d’avaluació d’Educació visual i plàstica. 13
 9. Criteris d’avaluació de religió catòlica. 14
 10. Criteris d’avaluació d’Informàtica. 15
 11. Criteris d’avaluació de Música. 16
 12. Criteris d’avaluació Projecte FAIG.. 16
 13. Criteris de promoció d’ESO.. 18
 14. Custòdia de la documentació. 18
 15. Documents oficials d’avaluació. 18

 

 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

1.    Criteris d’avaluació trimestral de l’actitud en les assignatures d’ESO

L’avaluació trimestral de l’actitud es realitzarà partint de la nota màxima (AE) i tenint en compte els següents ítems:

 1. Deures: 1 punts menys cada vegada que no s’hagin fet els deures.
 2. Exàmens signats: 1 punt menys per cada examen no signat.
 • Material: 1 punts menys cada vegada que no es dugui a classe el material necessari (portàtil, quadern, llibre de lectura, material per a un projecte,…).
 1. Fulls d’incidències: El fet de tenir aquest tipus de full pot comportar suspendre immediatament l’actitud de l’assignatura o de tota la matèria, depenent de la gravetat del full d’incidències o de la gravetat de l’acció comesa.
 2. Comportament a classe: 4 punts del total de la nota d’actitud dependran de la participació i del capteniment de l’alumne a l’aula (silenci quan calgui, atenció a les explicacions del professor, evitació de la distracció aliena, respecte als altres membres de la classe, puntualitat: en l’assistència, puntualitat en l’entrega de dossiers, treballs, redaccions, etc.), la qual cosa dependrà del criteri de cada professor.
 3. En el cas que un alumne tingui un mal comportament continu a les classes, el professor podrà suspendre la nota d’actitud encara que aprovi segons els ítems anteriors. Es podrà tenir en compte la realització d’exercicis complementaris per tal de compensar els punts negatius, sempre a criteri del professor.

 

 

 

 

2.    Criteris d’avaluació de Matemàtiques

 • A començament de curs es farà una avaluació inicial dels alumnes.
 • Es faran activitats avaluatives al llarg de les diferents unitats didàctiques.
 • A 4t d’ESO hi haurà una prova per trimestre que inclourà les dimensions treballades i que valdrà un 30% d’aquestes.
 • Es farà atenció a la diversitat a aquells alumnes que ho necessitin, ja sigui reduint la dificultat de les activitats avaluatives o bé utilitzant llibres adaptats (creats pel Departament o proporcionats per l’Editorial).
 • La nota màxima dels alumnes amb NEE serà AS.
 • Supera l’àrea qui tingui les tres avaluacions aprovades o recuperades. O bé tot i tenint un trimestre suspès la mitjana dels 3 trimestres dóna aprovat.
 • No hi hauran recuperacions trimestrals. Els continguts no assolits del curs caldrà recuperar-los al juny. La nota màxima serà AS.
 • Els alumnes que no hagin superat l’àrea han de presentar-se a recuperació al setembre de tot el curs. La nota de recuperació surt un 50% de l’examen, un 35% de les tasques realitzades a l’estiu i un 15% del treball realitzat durant el curs i serà la nota final de la convocatòria extraordinària de Setembre.
 • També es poden presentar a examen aquells que desitgin pujar nota. En cas que no la pugin, es manté la que ja tenien.

Dimensions a treballar al llarg del curs:

 • Resolució i problemes (4cb)
 • Raonament i Prova (2cb)
 • Connexions (2cb)
 • Comunicació i representació (4cb)
 • Actitud:

El 85% de la nota correspondrà a la mitjana ponderada de les dimensions treballades aquell trimestre més el 15% de l’actitud.

 

 

 

 

Percentatge de l’avaluació extraordinària de setembre:

 

  Examen Tasques realitzades a l’estiu Actitud durant el curs
1r ESO 50 35 15
2n ESO 50 35 15
3r ESO 50 35 15
4t ESO 50 35 15

3.    Criteris d’avaluació de Llengües (català, castellà, anglès, francès i llatí)

 • A començament de curs es farà una avaluació inicial dels alumnes.
 • Es faran activitats avaluatives al llarg de les diferents unitats didàctiques.
 • A 4t d’ESO hi haurà una prova per trimestre que inclourà les dimensions treballades i que valdrà un 30% d’aquestes. ( en el cas de català, castellà i anglès)
 • Es farà atenció a la diversitat a aquells alumnes que ho necessitin, ja sigui reduint la dificultat de les activitats avaluatives o bé utilitzant llibres adaptats (creats pel Departament o proporcionats per l’Editorial).
 • La nota màxima dels alumnes amb NEE serà AS.
 • Supera l’àrea qui tingui les tres avaluacions aprovades o recuperades. O bé tot i tenint algun o alguns trimestres suspesos la mitjana dels 3 dóna aprovat.
 • No hi hauran recuperacions trimestrals. Els continguts no assolits del curs caldrà recuperar-los al juny. La nota màxima serà AS.
 • Els alumnes que no hagin superat l’àrea han de presentar-se a recuperació al setembre de tot el curs. La nota de recuperació surt un 50% de l’examen, un 35% de les tasques realitzades a l’estiu i un 15% del treball realitzat durant el curs i serà la nota final de la convocatòria extraordinària de Setembre.
 • Quan s’aprovi o es recuperi una assignatura de llengües d’un curs, es consideraran aprovats automàticament tots els cursos anteriors de l’assignatura corresponent en el cas que n’hi hagués algun de suspès.
 • També es poden presentar a examen aquells que desitgin pujar nota. En cas que no la pugin, es manté la que ja tenien.

 

 

 

 

Dimensions a treballar al llarg del curs:

 • Comunicació oral (3cb)
 • Comprensió lectora (3cb)
 • Expressió escrita (3cb)
 • Literària (3cb)
 • Actitud

El 85% de la nota correspondrà a la mitjana ponderada de les dimensions treballades aquell trimestre més el 15% de l’actitud.

 

 • Avaluació de l’ortografia a les matèries de Català i Castellà:
 1. Per cada falta d’ortografia en controls, treballs i redaccions es restaran:
  • 1 punts a 1r i 2n d’ESO
  • 2 punts a 3r i 4t d’ESO
 2. En els controls específics d’ortografia i en els dictats, a tots els cursos d’ESO, cada falta es penalitzarà amb 0.25 punts. Si es tracta d’un dictat preparat, a 3r i 4t d’ESO es restarà 0.5 punt.
 3. Si en una mateixa paraula els alumnes cometen més d’un error, es compta com a una única falta d’ortografia. Si una mateixa paraula apareix mal escrita més d’una vegada, es compta també com a una única falta d’ortografia.

Percentatge de l’avaluació extraordinària de setembre:

 

  Examen Tasques realitzades a l’estiu Actitud durant el curs
1r ESO 50 35 15
2n ESO 50 35 15
3r ESO 50 35 15
4t ESO 50 35 15

 

 

 

4.    Criteris d’avaluació de Ciències experimentals (1r, 2n i 3r, i biologia i geologia 4t i física i química 4t, ciències aplicades 4t.)

 • A començament de curs es farà una avaluació inicial dels alumnes.
 • Es faran activitats avaluatives al llarg de les diferents unitats didàctiques.
 • Es farà atenció a la diversitat a aquells alumnes que ho necessitin, ja sigui reduint la dificultat de les activitats avaluatives o bé utilitzant llibres adaptats (creats pel Departament o proporcionats per l’Editorial).
 • La nota màxima dels alumnes amb NEE serà AS.
 • Supera l’àrea qui tingui les tres avaluacions aprovades o recuperades. O bé tot i tenint un trimestre suspès la mitjana dels 3 trimestres doni aprovat.
 • Hi haurà una recuperació trimestral o global a final de curs. La nota màxima d’aquestes recuperacions de cada avaluació serà AS.
 • Els alumnes que no hagin superat l’àrea han de presentar-se a recuperació de tot el curs al setembre. La nota de recuperació surt un 50% de l’examen, un 35% de les tasques realitzades a l’estiu i un 15% del treball realitzat durant el curs i serà la nota final de la convocatòria extraordinària de Setembre.
 • També es poden presentar a examen aquells que desitgin pujar nota. En cas que no la pugin, es manté la que ja tenien.

Dimensions a treballar al llarg de l’etapa:

 • Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana (6cb)
 • Salut (4cb)
 • Medi ambient (1cb)
 • Actitud

El 85% de la nota correspondrà a la mitjana ponderada de les dimensions treballades aquell trimestre més el 15% de l’actitud.

 

 

Percentatges de l’avaluació extraordinària de Setembre:

  Examen Tasques realitzades a l’estiu Actitud durant el curs
1r ESO 50 35 15
2n ESO 50 35 15
3r ESO BIO-GEO 50 35 15
3r ESO FIS-QUI 50 35 15
4t ESO BIO-GEO 50 35 15
4t ESO FIS-QUI 50 35 15

5.    Criteris d’avaluació de Ciències socials

 

 • Es farà una prova d`avaluació inicial.
 • El Departament de Socials contempla l’avaluació trimestral com a mitjà de superació del curs.
 • S`haurà superat el curs quan la mitjana de les notes dels tres trimestres, sigui com a mínim aprovat.
 • Hi haurà una recuperació trimestral o global a final de curs. La nota màxima d’aquesta recuperació serà AS.
 • Es fan Adaptacions Curriculars als alumnes que tenen NEE (Necessitats Educatives Especials). La nota màxima d’aquests alumnes és AS.
 • A 4t d`ESO hi haurà exàmens trimestrals, que contaran el 30% de la dimensió corresponent.
 • Els alumnes que no hagin superat l’àrea han de presentar-se a recuperació de tot el curs al setembre. La nota de recuperació surt un 50% de l’examen, un 35% de les tasques realitzades a l’estiu i un 15% del treball realitzat durant el curs i serà la nota final de la convocatòria extraordinària de Setembre.
 • També es poden presentar a examen aquells que desitgin pujar nota. En cas que no la pugin, es manté la que ja tenien.

 

 

 

 

 

 

Dimensions a treballar durant l’etapa i Percentatges:

 

DIMENSIONS 1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 4t d’ESO
HISTÒRICA 22% 22% 22% 45%
GEOGRÀFICA 23% 23% 23% —-
CIUTADANA 20% 20% 20% 20%
CULTURAL I ARTÍSTICA 20% 20% 20% 20%
ACTITUD 15% 15% 15% 15%

 

6.    Criteris d’avaluació d’Educació física

 • Es farà atenció a la diversitat a aquells alumnes que ho necessitin, ja sigui reduint la dificultat dels exàmens o bé fent una feina diferent.
 • Es realitzarà un examen conceptual o es realitzarà una feina encomanada pel professor per avaluar els conceptes.
 • Els procediments s’avaluaran amb una prova pràctica relacionada amb els continguts treballats.

Criteris d’actitud propis de l’assignatura:

 1. Per cada dia que l’alumne/a es deixi el xandall o el necesser es baixarà 0,5 punts de la nota d’actitud.
 2. Amb tres faltes de deixar-se el xandall o el necesser es suspèn l’actitud.
 • A partir de la tercera falta, l’alumne no farà classe pràctica, fet que li farà baixar la nota de procediments (1 punt cada dia que falti).
 1. Es valorarà amb 0,25 punts, cada cop que l’alumne faci ús de les dutxes després de la classe d’Educació Física, fins a un màxim de 2 punts.
 2. En el curs de 4t d’ESO es valorarà amb 0,5 punts la participació en activitats acreditades de resistència, ja que es considera que reforcen el contingut impartit a l’escola.

Recuperacions:

 • No hi hauran recuperacions trimestrals. Els continguts no assolits del curs caldrà recuperar-los al juny. La nota màxima serà AS.
 • Per superar un curs ha d’haver aprovat dos dels tres trimestres.
 • En el cas que hagi de recuperar el curs al febrer o al setembre es deixarà la nota que tregui.
 • Quan un alumne/a no es presenta, li quedarà NA.
 • Si s’ha presentat però ha suspès amb una nota molt baixa, se li posarà NA, per diferenciar-lo dels que no s’han presentat.
 • El 70% de la nota correspondrà a la mitjana ponderada de les dimensions treballades aquell trimestre més el 30% de l’actitud.

 

7.    Criteris d’avaluació de Tecnologia

 • A començament de curs es farà una avaluació inicial dels alumnes.
 • Per superar la matèria la mitja dels tres trimestres ha de superar el 5.
 • Els trimestres suspesos es podran recuperar a final de curs entregant els treballs pendents dels trimestres anteriors.
 • En cas d’anar a exàmens de setembre l’alumne recuperarà l’assignatura amb la presentació de projectes tècnics que permetin avaluar les principals tècniques estudiades al llarg del curs.

Atenció a la diversitat

 • La valoració del treballs realitzats es fa d’acord amb les possibilitats dels alumnes.

Dimensions a treballar al llarg del curs:

 • Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 • Medi ambient
 • Actitud

El 70% de la nota correspondrà a la mitjana ponderada de les dimensions treballades aquell trimestre més el 30% de l’actitud.

 

 

 

Percentatges de l’avaluació extraordinària de Setembre:

  Projectes presentats al setembre Actitud durant el curs
1r ESO 70 30
2n ESO 70 30
3r ESO 70 30
4t ESO 70 30

 

8.    Criteris d’avaluació d’Educació visual i plàstica

 • Es farà una prova d`avaluació inicial.
 • Es contempla l’avaluació trimestral com a mitjà de superació del curs. Per aprovar un trimestre s’ha d’entregar el dossier de trimestre complert i la mitjana de notes ha de ser superior a AS.
 • Pel que fa a les recuperacions de cursos anteriors, aquests quedaran aprovats si l’alumne supera l’examen de recuperació del curs suspès i l’entrega del dossier complert del curs.
 • Hi ha la possibilitat de recuperar per trimestres, superant un examen i amb l’entrega del dossier de trimestre. En tot els exàmens de recuperació la nota serà com a màxim AS.
 • Es fan Adaptacions Curriculars als alumnes que tenen NEE (Necessitats Educatives Especials).
 • S`haurà superat el curs quan la mitjana de les notes dels tres trimestres, sigui com a mínim aprovat.
 • Hi haurà una recuperació trimestral o global a final de curs. La nota màxima d’aquestes recuperacions de cada avaluació serà AS.
 • Si no supera el curs, l’alumne s’haurà de presentar a l’examen de tot el curs, que tindrà lloc durant el mes de setembre i haurà de presentar el dossier de tot el curs.

 

 

 

 

 

 

Dimensions a treballar al llarg del curs:

 • Dimensió percepció (2cb)
 • Dimensió expressió i creació (5cb)
 • Dimensió societat i cultura (3cb)
 • Actitud

El 70% de la nota correspondrà a la mitjana ponderada de les dimensions treballades aquell trimestre més el 30% de l’actitud.

 

  Projectes presentats al setembre Actitud durant el curs
2n ESO 70 30
3r ESO 70 30
4t ESO 70 30

9.    Criteris d’avaluació de religió catòlica

 • No es farà una prova d’avaluació inicial.
 • El Departament de Religió contempla l’avaluació trimestral com a mitjà de superació del curs.
 • Pel que fa a les recuperacions de cursos anteriors, aquests quedaran aprovats si l’alumne supera l`examen de recuperació del curs suspès.
 • Es fan 3 sessions d’avaluació corresponents a cada trimestre.
 • En el cas que no es presentin els treballs de trimestre demanats, els procediments del respectiu trimestre quedaran suspesos i també l’actitud.
 • Si la nota de final de curs és inferior a l`aprovat l’alumne s’haurà de presentar a l’examen de Suficiència, que tindrà lloc durant el mes de setembre. En el cas que la prova de suficiència no hagi estat superada, l’alumne tindrà la possibilitat de recuperar el curs si aprova el en el proper curs la Religió amb una nota mínima de AS.
 • La nota de suficiència serà la que l’alumne/a tregui a l’examen.
 • S’haurà superat el curs quan la mitjana de les notes de cada trimestre, sigui com a mínim aprovat.
 • El 85% de la nota correspondrà a la mitjana ponderada de les dimensions treballades aquell trimestre més el 15% de l’actitud.

10. Criteris d’avaluació d’Informàtica

 • Per superar la matèria s’han d’aprovar les tres avaluacions.
 • Els trimestres suspesos es podran recuperar a final de curs entregant els treballs pendents dels trimestres anteriors.
 • En cas d’anar a recuperació al setembre, l’alumne recuperarà l’assignatura amb la presentació d’un treball que permeti avaluar els principals temes tractats al llarg del curs.

Atenció a la diversitat

 • La valoració del treballs realitzats es fa d’acord amb les possibilitats dels alumnes.

Dimensions a treballar al llarg del curs:

 • Instruments i aplicacions (3cb)
 • Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge (3cb)
 • Comunicació interpersonal i col·laboració (2cb)
 • Actitud

El 75% de la nota correspondrà a la mitjana ponderada de les dimensions treballades aquell trimestre més el 25% de l’actitud.

Percentatge de l’avaluació extraordinària de setembre:

 

  Treball presentat setembre Actitud durant el curs
1r ESO 75 25
2n ESO 75 25
3r ESO 75 25
4t ESO 75 25

 

11. Criteris d’avaluació de Música

 • Es realitza una avaluació inicial als alumnes de 1r d’ESO per tal de veure què recorden de primària. A l’alumnat de 3r ESO no se’ls fa avaluació inicial, perquè el temari d’aquest curs no l’han estudiat mai.
 • S’haurà superat el curs quan la mitjana de les notes dels tres trimestres sigui, com a mínim, aprovat.
 • No es faran recuperacions trimestrals.
 • Ajudarà a l’assoliment del trimestre l’entrega dels exercicis i activitats de treball cooperatiu i individual realitzades a classe, així com l’avaluació positiva de l’actitud.
 • Si la nota final de curs és inferior a l’aprovat, l’alumne/a s’haurà de presentar a l’examen del mes de juny. Si aquest no se supera, a l’examen que tindrà lloc al mes de setembre. En el cas que aquesta prova tampoc no se superi l’alumne/a haurà de recuperar el curs pendent durant el proper any acadèmic.
 • Es fan adaptacions curriculars als alumnes indicats.

 

Percentatges:

  Dimensions Actitud
1r d’ESO 85 % 15 %
3r d’ESO 85 % 15 %

 

12. Criteris d’avaluació de l`àrea d’ Economia

 • Es farà una prova d`avaluació inicial.
 • El Departament de Socials contempla l’avaluació trimestral com a mitjà de superació del curs.
 • S`haurà superat el curs quan la mitjana de les notes dels tres trimestres, sigui com a mínim AS.
 • Hi haurà una recuperació trimestral o global a final de curs. La nota màxima d’aquesta recuperació serà AS.
 • Es fan Adaptacions Curriculars als alumnes que tenen NEE (Necessitats Educatives Especials). La nota màxima d’aquests alumnes és AS.
 • Els alumnes que no hagin superat l’àrea han de presentar-se a recuperació de tot el curs al setembre. La nota de recuperació surt un 50% de l’examen, un 35% de les tasques realitzades a l’estiu i un 15% del treball realitzat durant el curs i serà la nota final de la convocatòria extraordinària de Setembre.
 • També es poden presentar a examen aquells que desitgin pujar nota. En cas que no la pugin, es manté la que ja tenien.

 

13. Criteris d’avaluació de l`àrea d’ Emprenedoria

 • Es farà una prova d`avaluació inicial.
 • El Departament de Socials contempla l’avaluació trimestral com a mitjà de superació del curs.
 • S`haurà superat el curs quan la mitjana de les notes dels tres trimestres, sigui com a mínim AS.
 • Hi haurà una recuperació trimestral o global a final de curs. La nota màxima d’aquesta recuperació serà AS.
 • Es fan Adaptacions Curriculars als alumnes que tenen NEE (Necessitats Educatives Especials). La nota màxima d’aquests alumnes és AS.
 • Els alumnes que no hagin superat l’àrea han de presentar-se a recuperació de tot el curs al setembre. La nota de recuperació surt un 50% de l’examen, un 35% de les tasques realitzades a l’estiu i un 15% del treball realitzat durant el curs i serà la nota final de la convocatòria extraordinària de Setembre.
 • També es poden presentar a examen aquells que desitgin pujar nota. En cas que no la pugin, es manté la que ja tenien.

14. Criteris d’avaluació de Filosofia

 

 • Es farà una prova d`avaluació inicial.
 • Es contempla l’avaluació trimestral com a mitjà de superació del curs.
 • S`haurà superat el curs quan la mitjana de les notes dels tres trimestres, sigui com a mínim aprovat.
 • Hi haurà una recuperació trimestral o global a final de curs. La nota màxima d’aquesta recuperació serà AS.
 • Els alumnes que no hagin superat l’àrea han de presentar-se a recuperació de tot el curs al setembre. La nota de recuperació surt un 50% de l’examen, un 35% de les tasques realitzades a l’estiu i un 15% del treball realitzat durant el curs i serà la nota final de la convocatòria extraordinària de Setembre.
 • També es poden presentar a examen aquells que desitgin pujar nota. En cas que no la pugin, es manté la que ja tenien.

 

Dimensions treballades i percentatges:

  Dimensió personal Dimensió interpersonal Dimensió sociocultural Actitud
4t d’ESO 30% 25% 30% 15%

 

15. Criteris d’avaluació Projecte FAIG

Fase Nutrients: la nota d’aquesta fase surt del promig de la nota d’actitud i de les activitats que a final d’aquesta fase entregarà cada alumne de forma individual.

Fase Input: la nota d’aquesta fase surt del promig de la nota d’actitud i de les diferents notes de les activitats realitzades durant aquesta fase que en algun cas seran notes individuals i en altres grupals.

Fase Output: la nota d’aquesta fase es calcula fent el promig de:

 • Projecte (nota grupal)
 • Memòria escrita (nota grupal)
 • Comunicació (nota individual + grupal)
 • Autoavaluació (nota individual)
 • Avaluació professorat (nota individual)
 • Es farà atenció a la diversitat a aquells alumnes que ho necessitin utilitzant materials adaptats a la fase Input i adequant els objectius de cada fase a cada cas concret.
 • Als alumnes amb PI’S se’ls avaluarà de forma criterial.
 • Supera l’àrea qui obtingui una nota mínima d’AS després d’haver calculat la mitjana segons els % indicats a la taula inferior: “percentatges avaluació ordinària”.
 • Els alumnes que no hagin superat l’àrea han de presentar-se a recuperació al setembre. La nota de recuperació serà calculada en base a la taula: “percentatges avaluació extraordinària”.

També es poden presentar a setembre aquells que desitgin pujar nota. En cas que no la pugin, es manté la que ja tenien.

Percentatges de l’avaluació ordinària:

  Nutrients Input Output
1r ESO 25 25 50
2n ESO 25 25 50
3r ESO 20 20 60
4t ESO 10 20 70

 

Percentatges de l’avaluació extraordinària de setembre:

  Examen Tasques realitzades a l’estiu Actitud durant el curs
1r ESO 50 35 15
2n ESO 50 35 15
3r ESO 50 35 15
4t ESO 50 35 15

 

 • No és obligatori que les 3 parts intervinguin en la recuperació. En aquest cas es faria una mitjana proporcional respectant els % afectats de la taula.

 

 

16. Criteris de promoció d’ESO

Els alumnes, amb matèries no superades mitjançant l’avaluació contínua, tenen dret a realitzar unes activitats extraordinàries de recuperació dels resultats obtinguts de cada matèria. Per accedir al curs següent cal que les qualificacions de totes les matèries siguin positives, amb dues excepcions com a màxim, en cas contrari ha de romandre un any més al mateix curs.

L’obtenció del títol GESO de graduat en Educació Secundària Obligatòria requereix la superació de totes les matèries. Excepcionalment l’equip docent, pot decidir l’obtenció del títol si l’alumne ha superat les competències bàsiques amb els seus objectius.

En acabar l’etapa d’ESO els alumnes amb resultats satisfactoris en totes les àrees optaran al títol de GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria) el qual els faculta pels estudis posteriors de Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mig.

17. Custòdia de la documentació

L’alumnat, o els seus pares, mares o representants legals, té dret a sol·licitar al professorat aclariments respecte de les qualificacions d’activitats d’aprenentatge, dels informes derivats de les sessions d’avaluació trimestral i de les qualificacions finals atorgades per l’equip docent, i també pot formular reclamacions sobre aquestes qualificacions finals d’acord amb el procediment establert pel Departament.

Tots els documents oficials de l’avaluació s’han de conservar en el centre a disposició de la Inspecció per a possibles comprovacions. També, amb aquesta finalitat, cal mantenir en el centre fins a l’inici del curs següent el material que hagi pogut contribuir a atorgar la qualificació en l’avaluació extraordinària i els documents de registre de l’avaluació continuada. L’alumnat ha de conservar fins a final de curs el material que se li lliuri i que hagi contribuït a la seva avaluació continuada (proves escrites, treballs, quaderns de pràctiques, etc.).

 

18. Documents oficials d’avaluació

Són documents oficials del procés d’avaluació: les actes d’avaluació finals, l’expedient acadèmic i l’historial acadèmic d’educació secundària, així com l’informe personal per trasllat. Els documents esmentats han de romandre al centre i la persona que exerceixi les funcions de secretari/ària és la responsable de la seva custòdia, tant en format imprès com en suport electrònic, així com de les certificacions que se sol·licitin.

La persona tutora ha de disposar d’un full de seguiment acadèmic de cada alumne/a, en el qual haurà de fer constar les observacions pertinents respecte al seu procés d’aprenentatge.

Els fulls de seguiment acadèmic s’han de conservar en el centre fins que l’alumne/a finalitzi l’escolarització. Les persones tutores han de guardar aquests informes i posar-los a disposició dels altres professors de l’alumne/a.

 

Cassà de la Selva, a 4 de setembre de 2018