tira patronat salle 00

QUI SOM

La Fundació Patronat de les EECC La Salle Cassà és una entitat nascuda amb la finalitat de promoure l’ensenyament a Cassà de la Selva. inspirat en els valors cristians.

Els seus antecedents històrics, es troben a l’any 1880, quan un grup de cassanencs, va veure la necessitat que a Cassà de la Selva, hi hagués una escola de caire cristià per els nens cassanencs, igual com hi havia ja feia uns anys un col·legi femení, que estava regit per les Germanes del Cor de Maria. Amb aquesta finalitat es va crear la societat que portava el nom de “Protectora de la Juventud”, la qual va decidir que fossin els “Germans de les Escoles Cristianes de la Salle” els que regissin el futur nou col·legi, cedint amb aquest motiu una casa gran en el mateix carrer on hi ha ara el col·legi de la Salle, l’actual carrer Germà Agustí (nom del primer director del col·legi), popularment conegut com a carrer d’en Nyol. Es va fundar amb el nom de “Col·legi de Sant Josep” el dia d’aquesta festivitat de l’any 1.881.

Trenta anys després, l’any 1911, la societat “Protectora de la Juventud” es dissol i es crea en el seu lloc l’actual Patronat de les Escoles Cristianes de Cassà. Aquest Patronat, en el mes de gener de 1936, va passar a tenir la propietat de l’edifici i el pati del Col·legi de la Salle, al rebre la citada finca en donació per part de Dolors Güyto Barril.

En tots aquests anys d’història, la institució dels Germans de la Salle, titular del centre educatiu, juntament amb el Patronat, han viscut moltes vicissituds, que es poden resumir en els següents fets cabdals: L’ampliació del col·legi als anys 60 (concessió del Col·legi Lliure Adoptat per a quatre cursos de batxiller). Als anys 70 amb la introducció de l’ensenyament de la Formació Professional. També en aquesta dècada va tenir lloc la fusió del col·legi Cor de Maria i el de la La Salle. A causa de la marxa de Cassà per part de la congregació del Cor de Maria, el Patronat va fer front a la compra de l’edifici del col·legi de les Monges, passant el col·legi de la Salle a ser un centre d’ensenyament mixt. A la dècada dels 90 s’implanta l’ESO ampliant-se per tant el ventall educatiu cobert pel col·legi fins als setze anys. Ja en l’actual segle XXI, juntament amb la celebració del 125é aniversari del col·legi, cal destacar en l’acció del Patronat l’ampliació d’espais i l’edifici nou que s’ha construït.

Coincidint amb l’esmentat 125è aniversari, la Fundació Patronat de les EECC La Salle Cassà, va rebre de la Generalitat la Creu de Sant Jordi, com a reconeixement a la seva trajectòria, amb la col·laboració de totes les altres entitats locals i ajuntaments de la comarca que varen recolzar la nominació.

De les tres classes i els 77 alumnes de l’any 1881 s’ha passat als 678 alumnes, més de 50 professors i 26 classes al curs 2015-16, i tot això, gràcies a l’esforç conjunt dels Germans de la Salle, Patronat, professors, pares d’alumnes i molts cassanencs que hi han col·laborat. Les instal·lacions del col·legi a part de la seva funció educativa, estan obertes al poble de Cassà, per la seva utilització per les diferents activitats culturals, esportives o festives dels nostres convilatans, com poden ser els cursos per adults que tenen lloc a les aules del col·legi o els balls i altres actes de la Festa Major que s’hi venen celebrant.

135 a 100

UNA PETITA HISTÒRIA DEL PATRONAT DE LA SALLE CASSÀ

1881-1903

El Col·legi Patronat La Salle deu el seu naixement i la seva existència a la confluència de l’interès de moltes persones que desitjaven que a Cassà i hagués un centre educatiu d’inspiració catòlica per als vailets, com el que ja existia a la població per a les nenes a càrrec de les Germanes del Cor de Maria des de 1863. El catalitzador de tots ells va ser Mn. Bonaventura Lapedra, Rector de la Parròquia de Cassà, i amb motiu d’una Santa Missió celebrada a Cassà l’any 1880, es va acordar tirar-ho endavant. L’ajuntament de la vila, també va recolzar aquesta idea.

Es varen rebre vàries proposicions, però es va decidir l’opció dels Germans de les Escoles Cristianes de La Salle, gràcies, entre altres, al consell de Josep Alemany, el qual havia fet el seus estudis de veterinària a Tolosa, on conegué l’obra educativa que els Germans de La Salle desenvolupaven a la nació veïna. A més ja hi havia dos centres més de la Salle a Catalunya.

Per subvenir a les despeses del projecte, es constituí la Sociedad Protectora de la Juventud”, antecessora directe de l’actual Patronat. El primer president, Joan Almeda,  tramità totes les questions relatives al nou col·legi, comptant amb la generositat de Dolors Guytó Barril, esposa del president, la qual cedí en usdefruit una finca urbana i l’edifici situat en el anomenat antigament carrer de Barcelona o (conegut per carrer d’En Nyol), avui dia carrer Germà Agustí. Per posar-se al front del col·legi varen venir tres germans francesos: Jerôme Agustí, Josep i Servus.

Finalment, un diumenge, el 19 de març de 1881, dia de Sant Josep, s’obrí el nou centre. Aquest fet va marcar que en el futur el col·legi portés el nom de col·legi Sant Josep, i el dilluns 20 de març , a l’obertura de les aules entraren 77 vailets. El curs es va acabar amb 141 alumnes repartits en 3 aules. A més fora de l’horari escolar també hi assistien 17 joves treballadors que volien completar llur formació.

El primer director del col·legi,  Jerôme Agustí, restaria al front del col·legi per espai de 21 anys, període durant el qual la capacitat organitzativa del director i la remarcable pedagogia desenvolupada pels germans, van propiciar  la immediata expansió del centre. Anys a venir, l’ajuntament, reconeixent la tasca del primer director, li dedicà el carrer on inicià la seva acció docent.

Amb la posada en marxa d’aquest centre, Cassà de la Selva, disposà d’un establiment semblant a un Institut de Ensenyament Secundari, molt en la tradició del Institut de La Salle a França. A més a més de l’ensenyament primari elemental, objectiu fonamental de la fundació, si impartien  la formació mercantil i el francès, dibuix tècnic i artístic, i fins i tot, en una determinada època, nocions avançades d’agrimensura. 

El col·legi de Cassà fou el tercer dels centres que La Salle obria a Catalunya, ja que el 1878 s’havia obert la Salle Comtal a Barcelona i el 1879, el Sagrat Cor de Manlleu.

L’èxit fou tal, que aviat va ser necessari disposar de locals més amplis donada l’afluència d’alumnes no sols de la vila sinó també de les poblacions veïnes. No obstant, la manca de fons monetaris de la “Protectora de la Juventud”, obligà a prendre una decisió un xic contraria als objectius fundacionals: Només serien gratuïts els alumnes estrictament pobres. La mesura tampoc era del grat de la Comunitat dels Germans de La Salle. El bon criteri demanava als uns i als altres de sacrificar  una part de llurs finalitats per assegurar la pervivéncia de l’obra. Així ho van fer.

A finals de l’any 1886, i a petició del Germà Agustí degut a la situació d’impossibilitat de donar cabuda aetots els alumnes que demanaven entrar al col·legi, els membres de la Junta, varen adquirir uns terrenys (578 m2) a tocar dels ja cedits per la sra. Dolors Guytó Barril, i també donaven al carrer Barcelona. El mateix any s’hi bastiren en aquests terrenys, en un edifici que s’anomenà “Edifici de Sant Martí”,dues aules provisionals, i altres serveis. A partir d’ara, l’escola constarà de 5 classes, amb 5 germans al front de les mateixes i el nombre d’alumnes arribarà fins els 298 de dia i 35 de nit.

L’any 1887 hi hagué una petita escissió a la “Protectora de la Juventud”, i dels 250 socis que tenia la citada associació, en marxaren uns 100 per dissensions polítiques i religioses, disminuint el nombre d’alumnes en una mateixa proporció, no obstant el centre va mantenint el nombre d’alumnes sobre els 240 de dia, desapareixent les classes de nit. A partir del 1892, degut a la aparició de dos col·legis més a la vila (el Vilaret i la Escola Pública) fan que el promig d’alumnat estigui a la vora d’uns 200 alumnes.

L’any 1901, hi hagué el relleu a la direcció del col·legi, deixant el càrrec el germà Agustí, essent el seu successor el Germà Casiano (Antoni Peypoch). Coincidint en el temps aquest relleu amb la canonització del Beat Sant Joan Baptista de la Salle, el 10 de juny de 1900, es celebrà a Cassà la festa de canonització, en la qual es va fer venir el celebre Orfeó Català dirigit per Lluis Millet. Durant la diada de celebració, a l’església parroquial, una vegada acabat l’ofici, s’estrenaren a Cassà els “Goigs a Llahor de Sant Joan Baptista de la Salle”, essent la lletra de Mossén Cinto Verdaguer i la música del mestre Lluís Millet, que fou el que en dirigí l’estrena. “L’apòstol de l’ensenyança, àngel dels infants”, tal com diu la lletra de Jacint Verdaguer, es convertí en el futur, en el verdader himne de les escoles lasalianes de Catalunya.

1903- 1936

El Germà Casiano, com a nou director a partir de 1901 i coneixent les necessitats del col·legi on hi estava ja l’any 1895, es posà com a prioritat la construcció d’un nou edifici, donat el mal estat de l’immoble cedit l’any de la fundació del col·legi. Després de les necessàries recaudacions de fons per part de la Junta Directiva de la “Sociedad Protectora de la Juventud” i demanant el suport de persones significades de Cassà, es va aconseguir finalment el suficient capital per poder portar a terme les obres de l’edifici nou. Estava situat al carrer Barcelona (actual Germà Agustí) , que es va confiar al constructor local Josep Pla. Consta de dues plantes on s’hi instal·laren tres aules, dividides en dues divisions, cada classe, cosa que permetia allargar l’escolaritat a 6 anys. L’edifici encara dona servei al col·legi en ple segle XXI.

El nou edifici, va ser beneit el dia 8 de juny ,a la Festa Major de l’any 1906, l’any del 25é aniversari del col·legi, entrant en funcionament pel proper curs 1906-1907, amb un augment significatiu de matriculacions.

DSC00002

L’edifici d’aules del 1906

Això naturalment significà l’enderrocament de l’edifici Sant Martí (1886) i que la casa cedida per la família Barril-Almeda es destinés a residència de la comunitat de germans. 

L’any 1907, amb la finalitat de disposar d’un pati més gran, s’iniciaren les gestions amb ta fi, i gràcies a donacions, intervenció del rector Joaquim Bosch, compra i cessió de finques (de Joan Xiberta), s’aconseguiren finalment uns terrenys que permetrien que el col·legi arribés fins al carrer Ample i disposar d’un pati d’esbarjo del qual n’estava necessitat el col·legi i que encara avui dia té.

1911 – Fundació del PATRONAT DE LES ESCOLES CRISTIANES

L’any 1911, després de 30 anys de presidència, Joan Almeda, pensà que per assegurar el futur de l’Educació cristiana a Cassà, el més convenient per donar personalitat jurídica a la societat que presidia, era la constitució de un Patronat, el qual com el seu propi nom indica abastaria a partir de la seva fundació, no sols el col·legi de la Salle, sinó també el de les Monges.

El setembre de 1911 els membres de la Junta de la “Sociedad Protectora de la Juventud” van cedir-ne tots el drets a perpetuïtat i de forma gratuïta al  “Patronat de les Escoles Cristianes de Cassà de la Selva”, escriptura de fundació signada el 29 de setembre de 1911, constituint-se la primera nova Junta del nou patronat el 19 de novembre del mateix any, essent el primer president el rector de Cassà Mn. Joaquim Bosch, que exercirà el càrrec fins a la seva defunció l’any 1934.

El nou Patronat, va rebre diversos llegats econòmics (de Joan Daussà ) que varen facilitar el seu camí.

El gener de l’any 1936, la Sra Dolors Guytó que havia facilitat la vinguda dels Germans a Cassà gràcies a la cessió en usdefruit de la casa del carrer Barcelona, seu de les primeres aules del col·legi i posteriorment casa de la congregació, va fer donació de la citada finca al Patronat fundat el 1911.

1936-1975

La guerra civil del 1936, significà l’única interrupció de les activitats del col·legi al llarg de la seva història. Durant la guerra civil, varen ser afusellats 100 dels 400 germans de la Salle Catalunya. A Cassà gràcies a la actitud de l’alcalde Josep Dalmàs no hi hagué cap vessament de sang, i els tres germans que formaven part de la Comunitat a Cassà pogueren fugir i amagar-se. Tant el col·legi de la Salle i el de les Monges restaren abandonats i serviren de refugi a refugiats de vàries parts d’Espanya.

L’any 1939 es va poder reobrir el col·legi, gràcies a l’impuls de l’advocat Josep Olivé, que tenia dos Germans a la Congregació de La Salle – Manuel i Lluís – permeté la ràpida represa d’activitats, que va tenir lloc el dia 12 d’abril. En aquesta data es reiniciaren les classes amb 160 alumnes.  N’era Director el Germà Constante Justo (Just Cervera). Contava amb la col·laboració dels mestres Srs. Miquel Esteba i Ferran Rodà ambdós antics alumnes de l’escola que ho feren de manera plenament altruista.

Si l’any 1939 el centre comptava amb 160 alumnes, els propers cursos el nombre s’estabilitzà en la quantitat de 150-180. El col·legi anà funcionant amb la estructura de quatre classes i un germà a càrrec de cadascuna d’elles.

L’any 1956, concretament el 8 d’abril es varen celebrar les noces de diamant del col·legi. la comissió organitzadora de les quals estava presidida per Francesc Nadal Oller.

d27d36d29

d23

Noces de diamant del Col.legi (1956)

L’any 1966 es va construir un nou pavelló d’aules que uniria els dos edificis existents en el col·legi,  l’edifici construït el 1906 i la casa residència . La finalitat, d’aquesta ampliació del col·legi era donar resposta a que hi hagués a Cassà un CLA (Col·legi Lliure Adoptat), com a delegació de l’Institut de Ensenyament Mitjà de Girona, això permetria que a Cassà es pogués cursar el Batxillerat Elemental.

La construcció del citat edifici amb noves aules, va fer necessària la recerca novament de fons necessaris per portar a terme l’obra per part del Patronat, aconseguint-se finalment el capital necessari i les obres es varen iniciar el maig de 1966, dirigides per l’arquitecte Màrius Soler i portades a terme pel constructor Jordi Maymí. El 2 d’octubre del mateix any els alumnes ja varen poder estrenar el nou edifici de planta baixa on s’hi instal·laria un menjador escolar i dues plantes amb tres aules cadascuna d’elles.

d46d51

Inauguració i imatge del nou edifici d’aules de 1966

Amb el nou edifici i la concessió al col·legi de la capacitat d’actuar com a CLA: Col·legi Lliure Adoptat,  per poder impartir els estudis de batxillerat elemental, possibilità un augment en el nombre d’alumnes passant a 365 alumnes.

El col·legi va seguir impartint el batxillerat elemental com a CLA de l’Institut de Girona fins a la implantació de la EGB (Educació General Bàsica) que es va acabar de fer en el curs 1973-74 . El col·legi quedava a partir de la implantació definitiva de la EGB amb els 8 cursos de la Educació General Bàsica i amb tres cursos de parvulari.

A partir de l’any 1974 a les mateixes instal·lacions del col·legi es portarien també a terme, i gestionades per l’Associació La Salle (també anomenada Associació d’antics alumnes), classes reglades de Formació Professional primer d’automoció i administratiu i després només d’administratiu. La formació professional tindria una durada a la Salle Cassà  de 25 anys, fins l’any 1997.

I.LS.20.4.1976

Noticia a la premsa 20-4-1976

1975- 1981

L’any 1977, després de les activitats educatives mixtes conjuntes entre el col·legi de les Monges i el de La Salle iniciades amb el CLA, culminen amb la fusió total dels dos col·legis com a un únic centre educatiu resultant. Els dos equips directius es fusionen en un de sol que gestiona les activitats escolars. A més de l’alumnat i el professorat, també s’unificarien les dues APA, essent el primer president Xavier Gispert. Aquesta solució també afavoria els interessos del Patronat, com a “Patronat de les Escoles Cristianes de Cassà de la Selva” .

No obstant a l’any següent, les Missioneres del Cor de Maria, decideixen tancar el col·legi seu a Cassà per motius de reestructuració interna. A conseqüència d’aquest fet, la Salle Cassà fou el primer col·legi de la Salle Catalunya en impartir l’educació mixta. El cens escolar amb aquesta fusió pujà fins els 570 estudiants/es.

El Patronat davant aquesta situació, tenia que resoldre el problema de la propietat dels edificis escolars que pertanyien a l’antic col·legi de les Monges. El seu president en aquells anys, Francesc Nadal Oller, i seguint el mateix procediment que en ocasions anteriors en que havien fet falta esforços extraordinaris, va aconseguir, gràcies a la col·laboració de diversos veïns cassanencs,  que el Patronat portés a terme a l’any 1979, l’adquisició del col·legi de les Monges, adjacent al de la Salle Cassà.

DSC00012

Col.legi de les Monges i pati adjunt

1981 – CENTENARI DEL COL·LEGI

L’any 1981, tingueren lloc les festes del centenari del col·legi. La celebració fou un esdeveniment notable en la història del Centre. L’”alma mater” de totes les efemèrides fou el Germà Director Joan Carles Vázquez, ajudat per una Comissió molt activa. Destaquen entre les més assenyalades: Exposició “ 100 Anys de Vida del Col·legi”. Constitució de la Coral Ressò. Ofici a la Parròquia. Dinar del Centenari amb 600 comensals.  L’estrena de la sardana de Francesc Camps, “Cent Anys Creixent” .

C11 C1

Celebració del Centenari de la Salle Cassà (1981)

L’any 1986, tingué lloc una diada molt important per al Patronat com a institució, ja que a l’Hotel Vichy Catalan de Caldes de Malavella, amb més de 200 comensals presents, dues persones que han estat dirigents del Patronat en diferents períodes, rebien un homenatge, amb motiu del lliurament del títol d’Afiliats a l’Institut de Germans de les  Escoles Cristianes “, títol que els hi fou lliurat en el citat acte.

El motiu del lliurament d’aquest títol, com a reconeixement oficial per part de la màxima autoritat de la Salle a Roma, era per la seva tasca al front del Patronat i per la seva incondicional i anònima ajuda prestada al col·legi al llarg de tants anys. En aquest sentit, cal tenir en compte que desprès de la guerra civil, els beneficis generats per els antics legats i altres aportacions econòmiques de menor quantia, resultaven del tot insuficients per el manteniment del projecte educatiu a Cassà. Les mínimes quotes pagades pels alumnes no arribaven a cobrir les despeses de funcionament tot i la minsa quantitat rebuda per la comunitat de La Salle. Els membres del Patronat, presidit pel Sr. Francesc Nadal Oller, es va veure obligat a recórrer sovint a sol·licitar ajudes als cassanencs. Tampoc això era suficient i ell mateix, el Sr. Joaquim Albertí així com altres membres de la Junta hi van aportar, de manera desinteressada i anònima, quantitats substancials per continuar la missió educativa sobre les bases de la fundació. 

En l’actualitat  el Patronat es presidit pel Sr. Lluís Maymí Paradeda. El Patronat segueix donant el mateix recolzament moral i  econòmic, que cada dia són més exigents.

A partir de l’any 1989 en diverses anys i fases es portaren a terme importants obres de reestructuració principalment a l’antic edifici de les Monges:

– Obres de reforma del segon pis edifici de les Monges , nova cuina (1989)

– Nova escala exterior, edifici col·legi de les Monges (1993)

El 1997 s’acaba d’implantar l’ESO, substituint el sistema de EGB + Batxillerat Superior. Aixó significa també la desaparició de la Formació Professional. Degut a aquest fet, el nombre d’alumnes que volien venir a la Salle Cassà seguia creixent. Hi havia una doble línia establerta en tres nivells, infantil. Primària i ESO, i aquesta estructura de funcionament feien necessària la provisió de nous espais i per assolir-los calia per una part la construcció d’aquests nous espais i per altre part una redistribució més lògica dels ja existents per fer-los més funcionals i operatius. 

En aquest sentit, per cobrir aquestes necessitats es portaren a terme dues obres principals:

1)  L’any 1998 , essent director el Germà Eduard Blasco, es construí un nou pavelló de tres aules a la terrassa existent entre el pati del antic col·legi de les Monges i la Salle, dues per a classes normals i una per a informàtica, arribant el col·legi a disposar de 26 aules.

DSC00003

Pavelló d’aules de 1998

2) La construcció d’un nou edifici a l’antic pati de les Monges, obra que es portarà a terme l’any 2001, que uneix l’edifici de serveis i habitació dels germans (situat en el edifici inicial donat l’any 1881) amb l’edifici de les Monges, aconseguint tancar en una sola façana al carrer Germà Agustí, al juntar la façana de l’edifici nou amb les ja preexistents. Aquest nou edifici consta de planta baixa i dos pisos, inclouen els serveis de cuina i menjador, al segon pis la residència de  la comunitat de germans i la instal·lació de un ascensor al col·legi, exigit per la normativa vigent a tots els centres públics.

Per altre part es porten a terme altres obres que si bé no tant importants si que eren necessàries com:

– Adequació de la planta del parvulari , edifici col·legi de les Monges (2001)

– Obertura de finestrals, canalitzacions i solidificació teulats, edifici col·legi de les Monges (2004)

En l’actualitat el Patronat es presidit pel Sr. Lluís Maymí i Paradeda, que substituí en el càrrec al Sr, Francesc Nadal i Oller per la seva defunció l’any 1996. El Patronat segueix donant el mateix recolzament moral i econòmic, per cobrir en el possible les necessitats del centre educatiu.

L’any 2005 la Generalitat va concedir a la Fundació Patronat de les Escoles Cristianes de Cassà de la Selva la Creu de Sant Jordi, gràcies al recolzament de moltes persones i entitats de Cassà.

2006 – ACTES DEL CENTENARI DEL COL·LEGI

L’any 2006 es celebrà el 125 aniversari de la fundació del Col·legi, essent director el Gmà. Josep Ignasi Solsona i la Fundació Patronat de les Escoles Cristianes de Cassà de la Selva va editar un llibre commemoratiu, que repassa els 125 anys d’història del col·legi,  els autors del qual son el Germà Salvador Coma, Josep M Dausà i Joan Carles Codolà. Aquest llibre ha servit de fonament i guia per a la redacció d’una part important d’aquest texte.

Fotopatronatsalle2

125 anys de la Salle Cassà

125 anys de la Salle Cassà en 2 vídeos, realitzats per Josep Ferrer (You Tube):

Vídeo num 1                                                          Vídeo num 2

Per resumir que ha estat el Patronat en tots aquests anys i que vol seguir essent en el futur, reproduïm les paraules escrites per el president de la nostre entitat Lluís Maymí en el seu escrit de salutació que consta en el citat llibre commemoratiu dels 125 anys :

“Dono les gràcies, en nom del Patronat a totes les persones, empreses i entitats que han possibilitat al llarg dels anys l’existència i la vitalitat del nostre col·legi. 

La concessió per la Generalitat de Catalunya de la Creu de Sant Jordi al Col·legi de les Escoles Cristianes La Salle de Cassà de la Selva, “com a reconeixement a l’ensenyament i educació donada a diverses generacions d’alumnes de la nostra vila i comarques properes” s’ha d’entendre com una Matrícula d’Honor per al nostre centre. Serveixi aquesta distinció no com a revàlida, sinó com a punt de partida perquè tots junts ens esforcem cada dia a cuidar i millorar la nostra escola, donar continuïtat al legat fundacional del Patronat, fomentar i facilitar l’escolarització cristiana dels nens i nenes del nostre poble, tot emprant per tal de aconseguir-ho, els mitjans morals i materials que estiguin al nostre abast.”

SANT JORDI Patronat

El Germà director del Col.legi Josep Ignasi Solsona i la junta del Patronat amb la Creu de Sant Jordi (2005)

FOTO OFICIAL CREU

Foto oficial de les Creus de Sant Jordi 2005

 

2011 – CEL·LEBRACIÓ DELS 130 ANYS DEL COL·LEGI AMB HOMENATGE ALS EX-ALUMNES

Els dies 19 i 20 de març de 2011, 130 anys després de la fundació del centre,  alumnes, exalumnes, mestres i familiars van rememorar aquest aniversari amb unes celebracions que van tenir com a element destacat I’homenatge als antics alumnes que havent complert més de 80 anys van viure part de la seva etapa escolar al centre.

El dissabte 19 a la tarda, una cercavila amb els gegants de Cassà i Campllong va ser el tret de sortida de celebració dels actes del 130 aniversari. A la cercavila hi van participar els gegants de la Salle que el mateix any celebraven els 25 anys, els de I’escola Puig d’Arques i els de Campllong a més dels oficials del poble, l’Aldric i l’lsaura.

El diumenge, dia 20, al matí van continuar els actes amb una eucaristia d’acció de gràcies presidida pel bisbe emèrit de Girona, Carles Soler i Perdigó  i concelebrada per capellans amb relació histórica amb La Salle Cassà. La coral Bell Ressò fou l’encarregada de donar més solemnitat a la celebració amb els seus cants i algunes parelles d’avi i nét hi van posar el símbol, al moment de les ofrenes.

A la sortida, amb l’acompanyament dels gegants de l’escola tota la comitiva es va dirigir fins al pati del col·legi on s’hi celebraria l’acte d’homenatge als antics alumnes de més de 80 anys.Hi havia convocats un total de 130 persones (amb les seves famílies). Hi van assistir físicament més d’un centenar.

130 anys 0 130 anys 1

Les personalitats i autoritats assistents foren les encarregades de pronunciar els discursos protocol·laris i de repartir els diplomes a cadascun d’ells. El germà Joan Casas com a director de l’escola i el sr. Lluís Maymí com a president del Patronat donaren la benvinguda als assistents tot agraint-los la seva assistència. El Director General de Centres Concertats i Privats del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, el Sr. Miquel Garcia i Casaponsa, en representació de la Consellera Sra Irene Rigau, felicità al Centre per aquest aniversari i per la seva tasca educativa i de transmissió dels valors tradicionals que tant escassegen en l’actualitat. També hi eren I’alcalde de Cassà, Sr. Carles Casanova; el bisbe emèrit de Girona, Carles Soler i Perdigó; el Cap d’inspecció educativa de Girona, Sr. Josep Xirgu; el nou director dels serveis territorials de cultura de Girona, Sr. Antoni Baulida; el vicepresident del Consell Comarcal del Gironès i alcalde de Campllong, Lluís Freixas; i diversos Germans exdirectors del centre educatiu.L’alcalde del nostre poble recordà, com antic alumne de l’escola, algunes de les seves vivències i es felicità de que Cassà tingués una oferta educativa tant plural. El germà Salvador Fargas,antic director del Centre i, en representació del germà Visitador, va cloure l’acte.

Abans de l’entrega dels records el germà director ens llegí una carta del Superior General felicitant a l’escola en aquest aniversari.

130 anys 2 130 anys 3

Posteriorment i a l’hora d’entrega de diplomes, tots de matrícula d’honor, els antics alumnes anaven recollint el seu amb les ganes pròpies de rebre un record de la que fou la seva escola durant uns quants anys. Alguns d’ells rememoraven amb alegria que la seva descendència continua al centre i que ara tenen a l’escola nens i nenes de la seva tercera generació.

Un acte amenitzat per un grup d’alumnes d’ESO que oferiren tres peces musicals i que es va acabar amb un aperitiu que va servir perquè els homenatjats revisquessin enyorats records de la seva estada al col·legi dels «Hermanos».

2016 -INAUGURACIÓ DE L’AUDITORI GERMÀ SALVADOR COMA

L’escola La Salle de Cassà  va inaugurar, el 30 de gener de 2016,  l’auditori Germà Salvador Coma, en record de qui durant trenta anys va col·laborar no només amb l’escola, sinó amb un gran nombre d’activitats del poble. La inauguració es va fer en el  marc del cinquè Fòrum de Germans.

auditori 4 auditori 1

Nombrosos ex germans, ex alumnes, ex directors, i membres de l’actual claustre de professors i del Patronat , junt amb les autoritats locals van estar presents a l’acte que va omplir el nou auditori emplaçat a l’antiga capella de les monges, que s’ha remodelat totalment per part del Patronat fos ple a vessar.

L’alcalde de Cassà, Martí Vallès va agrair al col·legi La Salle que hagi restaurat l’auditori i que també l’hagi ofert al poble. Vallès va destacar que la història de La Salle Cassà va íntimament lligada a la del poble gràcies als milers de convilatans que han estudiat a les aules del centre en els 135 anys d’història que té la institució educativa al nostre poble.

El director actual de la Salle Cassà, Miquel Casagran va lloar la figura del germà Salvador Coma, en honor del qual es recordarà el nou auditori, tot remarcant les seves qualitats humanes i pedagògiques, posades de manifest de manera destacada en els més de trenta anys que va estar-se a Cassà, primer com a professor titulat i després com a suport, ensenyant a llegir els més petits. També va agrair el suport rebut per tirar endavant la reforma de l’antiga capella de les monges i va acabar recordant un dels lemes del centre: “junts és més fàcil”, com a síntesi del procés.

El visitador de La Salle Catalunya, Josep Guiteras, digué que des de bon principi havia considerat una gran idea la de posar el nom del germà Salvador al nou auditori i va resumir-ne la seva vida recordant que “va viure amb plenitud, va dedicar-se en cor i ànima a La Salle i a Cassà i va saber envellir amb “elegància” per la qual cosa l’ha posat com a model a seguir en “aquests temps en el que sembla que ens manquen referents de vida”.

L’acte va cloure amb un petit concert de flauta dolça a càrrec del grup “Sons de Farners”, alumnes de La Salle de Santa Coloma de Farners, sota la direcció del “sempre jove” germà Guillermo (93 anys).

L’acte va acabar amb un aperitiu per a tots els assistents i amb la visita a una petita exposició fotogràfica sobre la vida de Salvador Coma.

auditori 2 auditori 3

 

2016-CEL·LEBRACIÓ DELS 135 ANYS DEL COL·LEGI AMB JORNADA DE PORTES OBERTES I HOMENATGE ALS EX-ALUMNES

135 a 100

L’ex-consellera d’ensenyament Irene Rigau i els ex-alumnes del col·legi que ja han complert 80 anys van ser els protagonistes de la jornada de celebració dels 135 anys del col·legi La Salle Cassà que va tenir lloc el cap de setmana dels dies 27 i 28 de febrer de 2016.

La diputada i ex-consellera Irene Rigau va rebre la primera medalla d’honor del Patronat de La Salle Cassà, mentre que una vuitantena d’ex-alumnes van recollir un diploma i diferents obsequis de record del seu pas pel centre.

La carpa posada al pati de l’escola va protegir de les inclemències meteorològiques, que fins poques hores abans havia estat amenaçant la celebració de l’acte; finalment la festa es va poder celebrar, coincidint amb la jornada de portes obertes del col·legi La Salle Cassà. Del centenar llarg d’ex-alumnes de més de vuitanta anys que havien confirmat la seva presència a la festa al final la incertesa del temps va fer que n’hi assistissin poc més de setanta.

Mentre a diverses aules de l’escola es duia a terme la jornada de portes obertes i les famílies podien veure les activitats que es desenvolupen al llarg del curs, a la carpa del pati s’obria l’acte dels 135 anys amb un parlament del director del centre, Miquel Casagran, que va donar la benvinguda als assistents entre els quals es trobaven els presidents dels consells comarcals del Gironès i de la Selva i els alcaldes de diversos pobles veïns (Riudellots, Campllong, Llambilles, Sant Andreu, Caldes..) així com el director dels serveis territorials d’Ensenyament, Josep Polanco, la directora general d’educació infantil i primària del departament, Carme Ortoll, i diversos ex-directors del col·legi La Salle Cassà, a més de desenes d’ex-alumnes i familiars.

135 anys 2

L’alcalde de Cassà, Martí Vallès, va començar agraint l’esforç fet pels professionals que al llarg dels 135 anys d’història del col·legi han treballat al col·legi cassanenc, un centre que va remarcar que està profundament lligat a la història del poble a través dels milers d’estudiants que ha tingut des del 1881 fins a l’actualitat. Vallès també va agrair a l’ex-consellera Irene Rigau l’impuls a la llengua catalana que mai no va defallir malgrat els entrebancs i dificultats sorgides. L’alcalde va destacar que Cassà sempre ha estat al costat del model educatiu i de país que ha permès una integració educativa modèlica.

En nom del Patronat de les Escoles Cristianes de Cassà va parlar Eduard Mestres (excusant l’absència del president Lluís Maymí, per mort d’un familiar).Mestres va fer un repàs a la història de La Salle a Cassà des del 1881, quan van obrir amb quatre professors i 77 alumnes fins a l’actualitat amb 678 alumnes i més de 50 professors.

Eduard Mestres va recordar com el 21 de març de 1881 havien començat les classes amb quatre germans de La Salle arribats de França que van ser els que obriren en una casa de carrer de Nyol el primer centre del col·legi al nostre poble. Mestres va destacar que l’impuls d’un grup de cassanencs que van convidar els germans de La Salle a venir a Cassà és el mateix que ha anat impulsat en els darrers anys el creixement de l’escola fins esdevenir un centre de referència amb importants elements de qualitat i bon servei educatiu. També va recordar el sentiment catalanista que sempre ha acompanyat l’escola que ja al 1900 va expressar-se per exemple amb la rebuda a l’Orfeó Català amb el cant dels Segadors.

135 anys 1 portada llumiguia març 2016 p

Mestres va fer la presentació oficial de la distinció que s’atorgava per primer cop en aquest acte, en concedir la insígnia d’honor a la consellera Rigau. El guardó l’atorgarà cada cinc anys el PATRONAT DE LA SALLE CASSÀ  a persones que hagin destacat en la defensa de la cultura i l’ensenyament.

L’elecció de la consellera Rigau com a primera persona que rep la insignia s’ha fet en base als mèrits fets en la defensa del model educatiu i lingüístic al llarg de tots els anys que estigué en el càrrec.

Eduard Mestres va lliurar el diploma i la insígnia a l’exconsellera la qual va agrair la distinció, va recordar com el col·legi de La Salle sempre ha estat implicat en el projecte d’escola catalana i va posar Cassà com a model de cohesió i de complement entre l’escola pública i concertada, que és el mateix model que funciona al país.

Irene Rigau va recordar que actualment complementa la seva tasca de diputada amb la de mestra i que el més important és que tots els centres recordin la necessitat de donar servei als infants, “que són el nostre futur, el del nostre país”. Rigau va remarcar que el fet que el centre de La Salle Cassà hagi arribat a als 135 anys és el millor “reconeixement que es podia fer a la figura del fundador, Joan Bautista de la Salle”. La consellera va lligar el creixement del centre al tarannà del poble i especialment a la seva relació amb la indústria del suro que “va contribuir a fer una gent oberta i amb ganes d’obrir-se al món, de ser innovadors, com ha demostrat anar essent el col·legi La Salle de Cassà”. La diputada va acabar enaltint el treball de mestre com “la millor feina que es pot fer”.

Josep Guiteras, visitador provincial de La Salle es va afegir a l’homenatge a l’ex-consellera i va destacar que La Salle Catalunya sempre ha col·laborat amb el Departament d’Ensenyament en aconseguir la millor educació per als infants i que el Col·legi La Salle de Cassà ha estat sempre implicat en els grans projectes educatius de país.Guiteras va recordar la necessitat de mantenir una educació que tingui en compte els valors que promou La Salle i va recordar que “educar és estimar i qui més estima els alumnes serà el millor educador”.

També va intervenir el delegat del govern a Girona, Eudald Casadesús que va manifestar que educar és innovar “i a La Salle Cassà ho han fet molt de temps” posant com a exemple diversos projectes que estan en marxa des de l’escola multilingüe fins a les activitats amb robots Lego. Casadesús va tancar amb les paraules de l’adolescent paquistanesa perseguida pels talibans, diu Malala Yousafzai, que va recordar que: “Un nen, un mestre, un llapis i un llibre, poden canviar el món”

Tot seguit la festa va entrar en el seu moment més emotiu quan es van anar cridant un per un els alumnes que ja han passat els vuitanta anys i que per un dia havien tornat a l‘escola on havien estudiat per rebre un diploma i un record del seu pas pel col·legi La Salle; en nom d’ells va expresar el seu agraïment l’exalumne Josep Esgleyes.

La matinal es va cloure amb un pica-pica en el que tots plegats van celebrar els 135 anys del col·legi La Salle de Cassà de la Selva.

(Texte i fotos de crònica de l’acte extrets de la revista local llumiguia – Joan Carles Codolà)

2016-ENTREGA DE LA PRIMERA MEDALLA D’HONOR DEL PATRONAT A LA EX-CONSELLERA DE LA GENERALITAT SRA IRENE RIGAU

Amb motiu dels actes del 135 aniversari de la fundació del nostre centre educatiu, es va fer fer la presentació oficial i primera entrega de la recentment instaurada MEDALLA D’HONOR DEL PATRONAT DE LA SALLE CASSÀ.El guardó l’atorgarà cada cinc anys el Patronat de la Salle Cassà a persones que hagin destacat en la defensa de la cultura i l’ensenyament.

Eduard Mestres va fer la presentació oficial de la distinció que s’atorgava per primer cop en aquest acte, concedint la a la ex-consellera de la Generalitat Irene Rigau. L’elecció de la consellera Rigau com a primera persona que rep la insígnia s’ha fet en base als mèrits fets en la defensa del model educatiu i lingüístic al llarg de tots els anys que estigué en el càrrec.

135 anys medalla

Una vegada lliurat el diploma i la insígnia a l’ex-consellera, aquesta va agrair la distinció,recordant que actualment complementa la seva tasca de diputada amb la de mestra i que el més important és que tots els centres recordin la necessitat de donar servei als infants, “que són el nostre futur, el del nostre país”. Finalment Irene Rigau va acabar enaltint el treball de mestre com “la millor feina que es pot fer”.