eso1

OBJECTIUS ESO

 

A l´ESO treballem activament perquè els nois i les noies siguin responsables i adquireixin les capacitats intel·lectuals i els coneixements necessaris perquè puguin ocupar un lloc en la vida.

La finalitat de l’ESO és transmetre als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes científic, tecnològic i humanístic; consolidar els hàbits d’estudi i treball que afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les seves capacitats; formant-los per tal que assumeixin els seus deures i exerceixin els seus drets i preparar-los per a la seva incorporació a estudis posteriors i la seva inserció laboral. Des de les escoles La Salle a més d’aquests tenim com a objectiu important i diferenciador la formació integral de l’alumne, des d’una visió cristiana de la vida.
  • Disposem d´un acompanyament personal per part dels tutors mitjançant les entrevistes sistemàtiques amb alumnes i famílies.
  • Atenem la diversitat dels alumnes amb desdoblaments en les matèries instrumentals
  • Fem un seguiment psicopedagògic dels alumnes que ho necessiten.
  • Dissenyem itineraris específics de les matèries optatives a 4t d’ESO.
  • Fem un seguiment acadèmic continuat amb els informes de preavaluació, avaluacions, recuperacions i proves extraordinàries de final de curs.

En acabar aquesta etapa, els alumnes reben una acreditació d’escolarització i, a més, si han assolit els objectius establerts, obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria

eso2

EL PROJECTE INNOVADOR FAIG
Dins el programa innovador DESTI de la Salle Catalunya en què es treballa el desenvolupament i estimulació de les Intel·ligències de l’alumne mitjançant els projectes ULISES, OPTIMIS, CREA, IRATI , fets durant les etapes anteriors.
 
En els projectes anteriors s’ha anat preparant un camí metodològic. Ara, en el projecte FAIG, s’actua. S’actua per respondre a unes necessitats de futur, per créixer com a persona, per aprendre a ensenyar i ensenyar per aprendre; a més aconseguint que l’alumne adquireixi les competències de ser innovador, crític, creatiu, emprenedor, flexible, comunicador, gestor del coneixement i gestor de la tecnologia.
 
Es realitza, amb el vist i plau del Departament d’Ensenyament, durant quatre hores setmanals, en grups de cinc alumnes tutoritzats per un professor i inclou una part curricular de les matèries integrades de català, castellà, socials i anglès, que formen la part social-humanística i matemàtiques, naturals i tecnologia, que formen la part tècnico-científica. De setembre a finals de gener, uns grups treballen la part científica i els altres, la humanística. Després, de febrer a juny, a l’inrevés.
L’avaluació del projecte constarà d’una valoració dels coneixements adquirits, de les competències desenvolupades i de les actituds i valors manifestats, formant un percentatge que s’adjuntarà a la nota de la matèria comuna.
El Projecte FAIG a quart d’ESO, està encaminat a l’Aprenentatge Servei. Proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat, en un sol projecte ben articulat on els participants aprenen tot treballant en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.
El Servei:
  • Es basa en la detecció d’una necessitat real de l’entorn.
  • Requereix un treball en xarxa amb altres entitats i institucions de la comunitat.
  • Està inspirat en un sentit de reciprocitat, no de paternalisme o segregació.
Es realitzen els diferents projectes (APS) a diferents àmbits de la població i de l’escola: Residència geriàtrica Sant Josep, horts urbans, educació viària, teatre en anglès…
eso3
EL PROJECTE SINGULAR
 
D’acord amb el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, dintre dels Programes de diversificació curricular, i amb el vist i plau del Departament d’Ensenyament i de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, el col·legi organitza un projecte didàctic singular.
 
Consisteix en què un grup d’alumnes assisteixin durant unes hores lectives curriculars (matins) a empreses col·laboradores, del poble de Cassà, per aprendre un ofici. La resta de l’horari lectiu estan al col·legi treballant àrees curriculars de matemàtiques, català, socials, naturals, tecnologia, orientació professional i tutoria.
 
Es fa un seguiment a través d’un tutor (professor) de la tasca feta a les empreses i d’un tutor (professor) de la tasca curricular a l’aula.
L’avaluació serà conjunta de les dues parts i si els resultats són satisfactoris s’obtindrà el títol GESO (Graduat Educació Secundària Obligatòria).

eso4

HORARI 

L’horari de classes a l’ESO és:

  •  Matins de 9:00 h a 13:15 h.
  •  Tardes de 15:00 h a 17:00 h. Els dimecres i divendres les classes comencen a les 14:30.

Més informació per cursos

1 ESO

2 ESO

La personalitat a l’adolescència

3 ESO

4 ESO

eso5