pri1

METODOLOGIA

Lectura eficaç

Pretén desenvolupar la capacitat i habilitat visual i la facilitat lectora (velocitat i comprensió).

Grups Flexibles

Organització de grups d’alumnes amb la finalitat d’avançar en l’atenció a la diversitat dels mateixos, respectant el seu ritme de maduració i aprenentatge.
Desdoblament en Grups Flexibles en Llengua Catalana i Matemàtiques.

Art

Introducció de la llengua anglesa en la matèria de plàstica en tots els cicles de l’etapa (des de 1r fins a 6è).

 

Programes innovadors: DESTÍ

Seguiment a l’Etapa d’aquests programes innovadors que tenen com a finalitat l’estimulació neuronal de l’alumne i la creativitat i l’àmbit psicomotor en tots els seus aspectes.

pri2

Projectes interdisciplinaris

Cada cicle treballarà un projecte interdisciplinari que afectarà totes les àrees i servirà al mateix temps per donar rellevància al treball cooperatiu.


Càlcul menta
l

Programa de matemàtiques destinat a millorar la rapidesa i la seguretat en el càlcul mental.


TIC

Utilització de diferents programes informàtics com a eina motivadora, de repàs i assoliment de continguts, de pràctica, d’ampliació, d’autoavaluació,…
Programem les TIC (Tecnologies de la informació i de la comunicació) de manera progressiva amb un ampli ventall de programes.
L’escola disposa d’una Intranet pròpia, i s’ensenya als alumnes a utilitzar-la. Totes les aules estan equipades amb PDI (pissarra digital interactiva), connectades a Internet.

pri3

Sortides culturals

Les sortides proposades per l’escola pretenen el descobriment intuïtiu i progressiu de continguts d’aprenentatge, la motivació en els alumnes, la relació i convivència del grup com a forma d’aconseguir un clima adequat i propici per a l’assoli-ment dels aprenentatges.


Els padrins de sisè

Els alumnes de sisè ajuden els nens i nenes de P5 d’educació infantil a millorar el seu aprenentatge de la lectura.

pri4